Operatorët

Çdo ndërmarrës ka të drejtë të ofrojë rrjetë dhe shërbime publike të komunikimeve elektronike në Republikën e Kosovës, në përputhje me kërkesat e parapara me aktet ligjore dhe nën-ligjore.

Operatorët kanë të drejtë të negociojnë për interkoneksion dhe kur është e zbatueshme për të marrë qasje nga ndërmarrësit e tjerë te rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike të disponueshme për publikun.

Krahas të drejtës që kanë për shtrirje te infrastrukturës, janë të obliguar që të mirëmbajnë atë duke krijuar siguri të mjaftueshme dhe ofrim të shërbimeve me kualitet në përputhje me rregullat e miratuara nga ART.

Regjistri i operatorëve të licencuar nga ART