Njoftim per fillimin e procesit te keshillimit publik te Draft Rregullores per vleresimin e konformitetit , shperndarjes dhe shfrytezimit te radio pajisjeve terminale te rrjetit te komunikimeve elektronike

Bordi i ART -së në mbledhjen e XXXVI me radhë të mbajtur më datë; 18 Qershor 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, shqyrtoi dokumentacionin e përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit (DT) për fillimin e procesit të këshillimit publik të 'Draft Rregullores për vlerësimin e konformitetit, shpërndarjes dhe shfrytëzimit të radio pajisjeve dhe pajisjeve terminale të rrjetit të komunikimeve elektronike'.

Procesi i këshillimit publik fillon më datë; 22 Qershor, 2012 dhe përfundon më 23 Korrik, 2012.

Për informacion shtesë mund të kontaktoni në e-mail adresën :

alida.shatri@art-ks.org,  vjollca.limani@art-ks.org, rrezarta.ajeti@art-ks.org ose info@art-ks.org