Këshillimi publik mbi Draft Rregulloren për tarifimin e Spektrit Frekuencor

Bordit Drejtues (BoD) i ART  ka nxjerre  Vendimin Nr. 270 (Ref. Nr. Prot. 06./B/12, datë ; 24/10/2012) perms te cilit ka autorizuar inicimin e procesit të këshillimit publik me palët e interesit lidhur me Ndryshimet dhe plotësimin e Rregullores për Tarifimin e Spektrit Frekuencor.