Keshillim Publik per Ndryshimin dhe Plotesimin e Rregullores Nr.16

Autoritetit Rregullator Për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP) sipas vendimit të Bordit Drejtues (BoD) Nr. 280 (Ref. Nr. Prot. 056/B/11, datë ; 03/12/2012) ka autorizuar inicimin e procesit të këshillimit publik me palët e interesit lidhur me disa shtesa (ndryshimet) dhe plotësimin e Rregullores për Shërbimet Radio Amatore.

Me qëllim të marrjes së vendimeve dhe informacioneve nga palët e interesuara ARKEP paraqet të dhënat e plota mbi ndryshimet ne disa nene te Rregullores për Shërbimet Radio Amatore.