Këshillimi Publik "Draft Vendimi xxx, për miratimin e uljes së limitit - peshës për shërbimet e rezervuara postare"

Bordi i Autoritetit në mbledhjen e LII të mbajtur me datë; 25 dhe 26 Shtator 2013, konform procedurave të përcaktuara me dispozitat e ligjeve bazë dhe rregulloren e brendshme të Autoritetit dhe pas shqyrtimit të propozimit dhe "Rekomandimit për harmonizimin e shkallës së peshës për zonën e rezervuar për Operatorin Publik Postar" ( Ref. nr. 684/2/13, datë 11/10/2013) të përgatitur nga Sektori i Shërbimit Postar (SSHP) dhe trajtimit të materialeve të ofruar dhe administrimit të procedurave të Këshillimit Publike të iniciuara sipas Vendimit Nr. 402 për miratimin e Këshillimit Publik për "Draft Vendimin xxx, për miratimin e uljes së limitit - peshës për shërbimet e rezervuara postare". (Ref. Nr. Prot. 032/B/13, datë; 11/10/2013);

Ftoheni që brenda afatit të rregullt prej 30 ditë duke filluar nga dita e Hëne datë; 14/10/2013 deri më datë 14/11/2013, të paraqitini kometet dhe propozimet tuaja në "Draft Vendimin xxx, për miratimin e uljes së limitit - peshës për shërbimet e rezervuara postare".

Për më tepër informacione mundë të kontaktoni në adresat nazim.rahimi@arkep-rks.org, ose info@arkep-ks.org.