Njoftim Fillimin e Procesit të Konsultimit Publik:Draft Rregulloren Rregulloren per Planin Kombëtar te Numeracionit per Rrjetat e Komunikimeve Elektronike”

Në mbështetje të nenit 1), nenit 3) paragrafi 3) pika 1), nenit 9) paragrafi 3) pika 2) dhe 3), neni 10, paragrafi 4), neni 60), nenit 64,  neni 79, paragrafi 1) dhe 2), nenit 82) paragrafi 1) dhe 2) neni 85) paragrafi 7) pika 3.2) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - Autoriteti), Bordi i Autoritetit me Vendimin  Nr. 977 (nr. prot.027/B/167) miraton fillimin e procesit të konsultimit publik për "Draft Rregulloren për Planin Kombëtar te Numeracionit per Rrjetat e Komunikimeve Elektronike".

Qëllimi i kësaj rregullore eshte menaxhimi efikas i resurseve numerike, qasja jo diskriminuese në caktimin, rezervimin dhe përdorimin e numrave, serive/blloqeve numerike për çdo operator dhe ofrues të shërbimeve publike të komunikimeve elektronike.

Procesi i konsultimit publik fillon më datë 26 Prill 2017 dhe përfundon më datë 25 Maj, 2017.

Të interesuarit mund të shprehin mendimet, sugjerimet dhe/ose vërejtjet e tyre me shkrim brenda afatit të lartcekur në e-mail adresat: alida.maraj@arkep-rks.orgrrezarta.ajeti@arkep-rks.org ose info@arkep-rks.org