Keshillim Publik mbi Draft Rregulloren per Analizat e Tregut dhe Përcaktimin e Ofruesve me Fuqi të Ndjeshme në Treg

  • Prishtinë, 27 Tetor 2010

    Keshillim Publik mbi Draft Rregulloren per Analizat e Tregut dhe Përcaktimin e Ofruesve me Fuqi të Ndjeshme në Treg

    Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), mbështetur në nenet; Nenet,1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 4.2, 11.7 dhe 44 të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85, pika 3.8.3 e dokumentit Politika e sektorit të Telekomunikacionit dt 13.06.2007 dhe Vendimit Nr. 34, të datës ...

    lexo më shumë