Keshillim Publik mbi Draft Rregulloren per Analizat e Tregut dhe Përcaktimin e Ofruesve me Fuqi të Ndjeshme në Treg

    Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), mbështetur në nenet; Nenet,1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 4.2, 11.7 dhe  44 të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85,  pika 3.8.3 e dokumentit Politika e sektorit të Telekomunikacionit  dt 13.06.2007 dhe Vendimit Nr. 34, të datës  22 Tetor 2010, njofton të gjitha palët e interesuara se nis këshillimin publik për draft rregulloren për; “Analizen e Tregut dhe Definimin e Ofruesve me Fuqi te Ndjeshme në Treg (OFNT).

    Të interesuarit duhet të shprehin mendimet e tyre me shkrim brenda afatit prej 30 ditëve nga data e publikimit të këtij njoftimi, respektivisht nga data 27  Tetor deri me 27 Nentor , 2010.

Për informacion mund të kontaktoni në adresën e e-mail:    consult@art-ks.org