Draft Rregullore per Sigurimin e Qasjes

   Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), mbështetur në nenet: 1.2, 4.1, 4.2, 53, 56 dhe 57  të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85,  pika 3.8.4 e dokumentit Politika e sektorit të Telekomunikacionit  dt 13.06.2007 dhe Vendimit të Bordit të ART Nr. 52, të datës  28 Dhjetor 2010, njofton të gjitha palët e interesuara se ka filluar këshillimi publik i draft rregullores për  “Sigurim të qasjes”.

   Të interesuarit duhet të shprehin mendimet e tyre me shkrim brenda afatit prej 30 ditëve nga data e publikimit të këtij njoftimi, respektivisht nga data 30 Dhjetor deri me 28 Janar, 2011.
Për më shumë informacion mund të kontaktoni në këto e-mail adresa:

consult@art-ks.org   dhe  magbule.shkodra@art-ks.org