Pasqyrë e Tregut të Komunikimeve Elektronike

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare  (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre potencial të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, ne baza periodike tremujore  publikon  raportin "Pasqyra e Indikatorëve të Tregut të Komunikimeve Elektronike"

Dokumenti në fjalë përgatitet në bazë të të dhënave të dorëzuara nga operatorët dhe ofruesit e shërbimeve komunikimeve elektronike, të cilët janë të autorizuar nga ARKEP për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike (telefonisë fikse, mobile, internetit,dhe linjave me qira).

Pasqyra e Indikatorëve të Tregut të Komunikimeve Elektronike mund ta shkarkoni duke klikuar në link-un përkatës:

2022

Pasqyra e tregut të KE_Indikatorët kryesor për TM4_2022

Pasqyra e tregut të KE_Indikatorët kryesor për TM3_2022

Pasqyra e tregut të KE_Indikatorët kryesor për TM2 2022

Pasqyra e tregut të KE_Indikatorët kryesor për TM1 2022

.....................................................................................................................................................

2021

Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM4 2021

Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM3 2021

Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM2 2021

Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM1 2021

.....................................................................................................................................................

2020

Pasqyra e tregut të KE -Indikatorët kryesor për TM4 2020

Pasqyra e tregut te KE Indikatoret kryesor per TM3 2020 

Pasqyra e tregut te KE -Indikatoret kryesor per TM2 2020

Pasqyra e tregut te KE Indikatoret kryesor per TM1 2020

.....................................................................................................................................................

2019

Pasqyra e tregut te KE Indikatoret kryesor per TM4 2019

Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM3 2019

Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM2 2019

Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM1 2019

......................................................................................................................................................

2018

Pasqyra e tregut të KE  Indikatorët  kryesor për TM4 2018

Pasqyra e tregut të KE_Indikatorët kryesor për TM3_2018

Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM2 2018

Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM1 2018

......................................................................................................................................................

2017

Pasqyra e tregut të KE_ Indikatorët kryesor për TM4_2017

Pasqyra e tregut të KE_Indikatorët kryesor për TM3 2017

Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM2_2017

Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM1_2017

......................................................................................................................................................

2016

Pasqyra e tregut të KE   Indikatorët kryesor për TM4 2016

Pasqyra e tregut te KE _Indikatorët kryesor për TM3_2016

Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM2_2016

Pasqyra e tregut të Komunikimeve Elektronike për TM1 2016

......................................................................................................................................................

2015

Pasqyra e tregut të Komunikimeve Elektronike për TM4 2015 

Pasqyra e tregut të Komunikimeve Elektronike për TM3 2015 

Pasqyrë e Tregut të Komunikimeve Elektronike për TM2 2015

Pasqyra e tregut të Komunikimeve Elektronike Indikatorët kryesor për TM1 2015

......................................................................................................................................................

2014

Pasqyra e tregut të Komunikimeve Elektronike _Indikatorët kryesor për TM4 2014

Pasqyra e tregut të Komunikimeve Elektronike _Indikatorët kryesor për TM3 2014

Pasqyra e tregut të Komunikimeve Elektronike _Indikatorët kryesor për TM2 2014

Pasqyra e Shkurtër e Indikatorëve të Tregut të Komunikimeve Elektronike

Pasqyra e Shkurter e Indikatoreve te Tregut te Komunikimeve Elektronike TM1 2014 

Pasqyra e Shkurtër e Indikatorëve të Tregut të Komunikimeve Elektronike

......................................................................................................................................................

2013

Pasqyra e Shkurter e Indikatoreve te Tregut te Komunikimeve Elektronike TM4 2013

Pasqyrë e tregut të Komunikimeve Elektronike TM3 2013

Pasqyrë e tregut të Komunikimeve Elektronike_TM2 2013

Pasqyra e Shkurter e Indikatoreve te Tregut te Komunikimeve Elektronike TM1 2013

......................................................................................................................................................

2012

Pasqyra e Tregut të Komunikimeve elektronike për TM3 dhe TM4 2012

Njoftim për Shtyp-Pasqyra TM4 2012

Pasqyra e Tregut të Komunikimeve elektronike  për TM3 2012

Pasqyrën e Tregut të Telekomunikacionit për TM1 dhe TM2 2012

......................................................................................................................................................

2011

Pasqyre e tregut te Telekomunikacionit TM4-2011

Pasqyre e  tregut te Telekomunikacionit TM2 dhe TM3_2011

Pasyre e tregut te Telekomunikacionit: TM1-2011

......................................................................................................................................................

2010

Pasqyrë e tregut të Telekomunikacionit: K4-2010