Pyetësorët

 • Prishtinë, 24 Mars 2017

  Pyetësori për Analizat e Tregjeve të Telefonisë Fikse

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 29 Qershor 2015

  Pyetësori për analizën e tregut të Telefonisë Mobile 2015

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Tetor 2013

  Pyetesoret per raportimet tremujore

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Korrik 2012

  Pyetësori per analizën e Tregut të Linjave me Qira

  Për t’i jetësuar obligimet, te cilat dalin nga aktet normative, Departamenti i Telekomunikacionit në bashkëpunim me ekspertë nga TAIEX/KE, ka përgatitur “Pyetësorin për analiza të tregut të linjave me qira“, përmes së cilit kërkohet nga operatorët dhe ofruesit e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 09 Shkurt 2012

  Pyetesori per analizen e tregut te Telefonise Mobile

  Për t’i jetësuar obligimet, të cilat dalin nga aktet normative të lartcekura, Departamenti i Telekomunikacionit, ne bashkëpunim me ekspert nga TAIEX/KE, ka përgatitur Pyetësorin për analiza e tregut te telefonise mobile përkatsisht “Tregut të terminimit të thirrjeve me zë...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Shtator 2011

  Pyetesoret per raportimet tremujore

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 06 Shtator 2011 mori vendim (Vendimi Nr.123; ART Nr.Prot.047/B/11) për miratimin e Rregullores për “Të dhënat statistikore periodike të operatorëve, të cilët ofrojnë shërbime telekomunikuese dhe postare” (Rregullorja Nr.11, ART...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Shkurt 2011

  Pyetesori Per Tregun Fiks

  Për t’i jetësuar obligimet, te cilat dalin nga aktet normative të lartcekura, Departamenti i Telekomunikacionit, ne bashkëpunim me ekspert nga TAIEX/KE, ka përgatitur “Pyetësorin për analiza te tregut ne qasje dhe ofrim te shërbimeve publike telefonike te ofruara ne lokacion fiks”

  lexo më shumë