Pyetesori per analizen e tregut te Telefonise Mobile

Për t'i jetësuar obligimet, të cilat dalin nga aktet normative të lartcekura, Departamenti i Telekomunikacionit, ne bashkëpunim me ekspert nga TAIEX/KE, ka përgatitur Pyetësorin për analiza e tregut te telefonise mobile përkatsisht  "Tregut të terminimit të thirrjeve me zë në rrejtet mobile individuale ", përmes së cilit kërkohet nga operatorët dhe ofruesit e shërbimeve që të ofrojnë informacione të nevojshme dhe mjaftueshme për të bërë analizën e tregut dhe përcaktimin e OFNT.