Këshillim Publik mbi Draft Rregulloren per Interkoneksion

Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), mbështetur Nenit 1, pika 1,2; Neni 16 pika 2 (a),(iv); Neni 21 pika 6; Neni 22 pika l), Nenit 53,Nenit 56, Nenit 57te të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85, , pika 3.8.4 a) e dokumentit Politika e Sektorit të Telekomunikacionit  dt 13.06.2007 dhe Vendimit Nr. 81, të datës  8 Prill  2011, njofton të gjitha palët e interesuara se fillon këshilliminpublik për “Draft Rregulloren  për Interkoneksion”

Të interesuarit duhet të shprehin mendimet e tyre me shkrim brenda afatit prej 30 ditëve nga data e publikimit të këtij njoftimi, respektivisht nga data 20  Prill 2011 deri me 20  Maj 2011.

Për informacion mund të kontaktoni në adresën e e-mail:    consult@art-ks.org dhe magbule.shkodra@art-ks.org