Këshillim Publik mbi Draft Rregulloren për "Operimin e Nyjës Shkëmbyese të Internetit KOSIX"

  • Prishtinë, 19 Korrik 2011

    Këshillim Publik mbi Draft Rregulloren për "Operimin e Nyjës Shkëmbyese të Internetit KOSIX"

    Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), mbështetur në nenin 1, pika (2); nenit 4, pika (4); nenit 20 pika (1); nenit 21 pika (6) (d); të Ligjit të Telekomunikacionit Nr.2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr.03/L-085 (tutje i njohur si - Ligji); pika 3.1.a.3, 3.1.3.a4, dhe 3.6.3 (b) e dokumentit të Politikave...

    lexo më shumë