Formulari i Raportimit të Interferencës

Bazuar ne Ligjin për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 Neni 98 paragrafi 2. Gjatë procesit të radio-monitorimit dhe hetimit për radio-interferenca, ofruesit e rrjetave dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike, si dhe personat tjerë duhet të informojnë Autoritetin me informata relevante dhe të sigurojnë qasje të pakufizuar te shkaktarët e mundshëm të radio-interferencave.

Ne rast te paraqitjes se interferencës ne kanalet frekeuncore qe keni te licencuar/autorizuar atëherë ju lutem te plotësoni Formularin e Raportimit te Interferencave me qellim te identifikimit dhe eliminimit sa me shpejt te saj.

 

Marrëveshja Teknike në mes ARKEP Kosove dhe EKIP Mal të zi

Marrëveshje Teknike ne mes ARKEP Kosove dhe AKEP Shqipëri

Marrëveshje teknike për harmonizim te frekuencave ndërkufitare me R. Maqedonisë