Informacion mbi procedurën e konsultimit nga ARKEP

- Udhëzuesi për procedurat e këshillimit me publikun vendos parimet dhe udhëzimet për procedurat e administrimit (mbajtjes) së këshillimeve publike nga ARKEP për çështje brenda fushave të kompetencës së ARKEP-it. Kjo do të arrihet kryesisht nëpërmjet procedurave të cilat lejojnë që këndvështrimet e palëve të interesuara të merren parasysh gjatë konsiderimit të masave rregulluese të këtij sektori. Ky udhëzues mbi procedurat e këshillimit, shërben si informacion për palët, të cilat dëshirojnë që opinionet e tyre të konsiderohen si pjesë e procesit të këshillimit.

Udhëzues për procedurat e këshillimit me publikun