Informatorin sqarues për shërbime postare

Ky informator sqarues shërben për informim sa më të mirë dhe të drejtë të shfrytëzuesve -konsumatorëve të shërbimeve postare, operatorëve të shërbimeve postare dhe opinionit të gjerë lidhur me shërbimet postare.

Mund të shkarkoni: Informatori sqarues për shërbime postare