RAPORTET E OPERATORËVE (IPKO FIKSE DHE IPKO MOBILE) PËR KUALITETIN E SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE (PERIUDHA 2014)

Raporti i Kualitetit të Shërbimeve për shërbimin telefonik në dispozicion për publikun të operatorit IPKO fiks për vitin 2014

Ipkofiks-D3

Ipkofiks-TiK

Ipkofiks-Ipkofiks

Ipkofiks-Vala

Ipkofiks-Zmobile

Raporti i Kualitetit të Shërbimeve për shërbimin telefonik në dispozicion për publikun të operatorit IPKO mobile për vitin 2014:

Ipkomobile-D3

Ipkomobile -Ipkofix

Ipkomobile -Ipkomobile

Ipkomobile-Vala

Ipkomobile -TiK

Ipkomobile -Zmobile

Raporti i Kualitetit të Shërbimeve për SMS duke përdorur interkoneksionin-për vitin 2014

Ipkomobile -D3

Ipkomobile -Ipkomobile

Ipkomobile -Zmobile

Ipkomobile-Vala