Forma për njoftim

Të gjithë Ndërmarrësit, të cilët dëshirojnë të ofrojnë rrjete dhe/ose shërbime publike të komunikimeve elektronike, përpara fillimit të ushtrimit të aktivitetit duhet të përfundojnë procedurën e njoftimit përmes plotësimit të formularit "Njoftim për hyrje në aktivitetin e komunikimeve elektronike" ose përmes aplikimit online nëAplikacioni për notifikim dhe raportime online”.