Udhëzuesi për procedurën e njoftimit

 

Gjatë kryerjes së procedures së njoftimit, ndërmarrësit e rrjeteve dhe/ose shërbimeve publke të komunikimeve elektronike mund të shkarkojnë “Udhëzuesin për Aplikim Online”.

Në rast se ndërmarrësi nuk e ka të qartë se ku duhet të përfshihet aktiviteti i komunikimeve elektronike, atëherë duhet të kërkohet sqarim nga ARKEP, i cili do e jep sqarimin brenda pesë (5) ditëve të punës nga data e marrjes së kërkesës.