Njohja e Konformitetit

Në bazë të nenit 94, nenit 95 dhe nenit 96 të Ligjit për Komunikime Elektronike nr. 04/L-109 dhe Rregullores Teknike për Radio Pajisje dhe Pajisje Terminale Telekomunikuese dhe Kompatibilitetin Elektromagnetik- NJOHJA E KONFORMITETIT ( nr. prot. 025/B/13) përcaktohen kërkesat themelore dhe procedurat e Njohjes së Konformitetit për :

a) Pajisjet terminale të rrjetit të komunikimeve elektronike

b)  Radio pajisje

c)   Pajisjen që njëkohësisht është pajisje terminale dhe radio pajisje