Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.

 • Prishtinë, 07 Nëntor 2022

  Vendimi 2044 per shqiptimin e sanksionit ekonomik per ndermarrjen mts d.o.o

  Në mbështetje të nenit 9 paragrafi 1), nenit 10, nenit 79 paragrafi 1) dhe 2), nenit 99, nenit 101 paragrafi 1) dhe nenit 102 paragrafët 9.1) dhe 9.2) të Ligjit Nr. 04/L-109, për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji ose LKE); dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Tetor 2022

  VENDIM Nr. 2021 për miratimin e dokumentit “Plani Kombëtar i Radio Frekuencave”

  Në mbështetje të nenit 6 paragrafi 2.1, nenit 10 paragrafi 1, nenit 45 paragrafi 2, neni 46 paragrafi 3, dhe nenit 54, dhe nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) si dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 29 Shtator 2022

  Vendimi Nr. 2012 për Planin e shpërndarjes dhe shfrytëzimit te brezit 3400_3800 GHz

  Në mbështetjen të nenit 3 paragrafi 1) dhe 2), nenit 9 paragrafi 3.6), nenit 10 paragrafët 11) dhe 12), nenit 45 paragrafi 1) dhe paragrafi 2), neni 54 paragrafët 1) dhe 2) nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82 paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 29 Shtator 2022

  Vendimi Nr.2011 për miratimin e dokumentit Rishikimi i planit për hapjen e brezave me vlerë të posaçme ekonomike për shërbime mobile IMT & IMT-2020

  Në mbështetje të nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.6), nenit 10, paragrafi 4) dhe 12), nenit 45 paragrafët 1) dhe paragrafi 2), nenit 54 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 4), dhe nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Gusht 2022

  Vendimi Nr.1991 për miratimin e Rregullores nr. 57 për Pagesa vjetore për mbikëqyrje dhe të drejtën e përdorimit të Radio frekuencave

  Në mbështetje të nenit 3 paragrafi 1, neni 10 paragrafët 4) dhe 12), neni 18 paragrafi 5.1, neni 45 paragrafët 1) dhe 2) dhe 4), nenit 47, nenit 54 paragrafi 2) pika 2.6, nenit 57, dhe nenit 83, paragrafi 1.3) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE), Bordi i...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Gusht 2022

  Vendim Nr 1990 - Miratimi i procesit te konsultimit publik per Raportin e Analizes se Tregut te LMQ

  Në mbështetje neni 1, neni 10 paragrafi 5) neni 31, paragrafi 1) paragrafi 3.3) dhe paragrafi 4.3), nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Gusht 2022

  Vendim Nr 1989 - Vazhdimi i procesit të Analizës së Tregut qajsa me shumice e kualitetit te larte ne lokacioni

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10 paragrafi 5), neni 31, paragrafët 1), 3) nën-paragrafi 3.3 dhe paragrafi 8, nenit 79 paragrafi 2) (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 54 për Analizat e Tregut, (Ref. ARKEP Nr. Prot. 029/B/22), neni 3, paragrafët 3.1), 3.3),...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Gusht 2022

  Vendimi Nr.1983 për miratimin e Rregullores për Qasjen e Hapur dhe shfrytëzimin e përbashkët të infrastrukturës

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 9) pikat 3.3, 3.5, dhe 3.7, nenit 79, paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 dhe nenit 8 paragrafit 3, nenit 11 paragrafit 9 të Ligjit për masat për uljen e kostos së vendosjes së Rrjeteve të komunikimeve elektronike me...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Gusht 2022

  Vendim Nr 1982 - Miratimi i Rregullores per zgjidhjen e mosmarreveshjeve ne mes te ndermarresve

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10 paragrafi 8) dhe 9), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 8 paragrafit 3, nenit 11 paragrafit 9 të Ligjit për masat për uljen e kostos së vendosjes së Rrjeteve të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 05 Korrik 2022

  Vendim Nr.1972 për miratimin e raportit për analizën e tregjeve 3a dhe 3b

  Në mbështetje të nenit 1, neni 10 paragrafi 5) neni 31, paragrafi 1) paragrafi 3.3) dhe paragrafi 4.3), nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 05 Korrik 2022

  VENDIMI Nr. 1971 Për Anulimin e detyrimeve rregullatore për ndërmarrjen IPKO Telecommunications LLC si Ofrues me Fuqi të ndjeshme në Tregun e Qasjes me shumicë brezëgjerë

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 1, neni 10 paragrafi 5) neni 31, paragrafi 1) paragrafi 3.3) dhe paragrafi 4.3) dhe nenit 79 paragrafi 2); Rregullores Nr. 42 për Analizat e Tregut, (Ref.nr. prot. 110/B/22), neni 3, paragrafët 1), paragrafi 3) dhe paragrafi

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 05 Korrik 2022

  VENDIMI Nr. 1970 për Anulimin e detyrimeve rregullatore për ndërmarrjen Telekomi i Kosovës Sh.A si Ofrues me Fuqi të ndjeshme në Tregun e Qasjes me shumicë në Infrastrukturën e rrjetave fizike

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 1, neni 10 paragrafi 5) neni 31, paragrafi 1) paragrafi 3.3) dhe paragrafi 4.3) dhe nenit 79 paragrafi 2); Rregullores Nr. 42 për Analizat e Tregut, (Ref. Nr.Prot.110/B/19), neni 3, paragrafët 1), paragrafi 3) dhe paragrafi 3.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Qershor 2022

  Vendimi nr.1963 - miratimi i konsultimit publik të draft Rregullores për bartshmërine e numrave

  Në mbështetjen të nenit 1, nenit 3 paragrafi 1), nenit 9 paragrafi 3.2 dhe 3.3), nenit 10 paragrafi 4), nenit 60, neni 64, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2), nenit 82 paragrafët 1) dhe 3) dhe nenit 85 paragrafi 7.3.2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE), si dhe...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Qershor 2022

  Vendimi nr.1950 për fillimin e procesit të konsultimit publik të draft-dokumentit

  Në mbështetjen të nenit 6 paragrafi 2.1, nenit 10 paragrafi 1, nenit 45 paragrafi 2, neni 46 paragrafi 3, nenit 54 paragrafi të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr.04/L-109 (tutje referuar si Ligji apo LKE) si dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Prill 2022

  Vendimi Nr.1927 për miratimin e Rregullores për Analizat e Tregut

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 31, nenit 32, nenit 33, nenit 34, nenit 35, nenit 36, nenit 37, nenit 38, nenit 39, nenit 40, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 31 Mars 2022

  Vendim Nr 1923 - Miratimi i Rregullores per konsultim publik

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10 paragrafi 8) dhe 9), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Mars 2022

  Vendimi nr.1918 për fillimin e Konsultimit publik për Analizën e Tregjeve 3a dhe 3b

  ARKEP në mbështetje neni 1, neni 10 paragrafi 5) neni 31, paragrafi 1) paragrafi 3.3) dhe paragrafi 4.3), nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 17 Mars 2022

  Vendim Nr 1910 – Fillimi I procesit të Analizës së Tregut “Qasja me shumicë e kualitetit të lartë e ofruar në lokacionin fiks"

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10 paragrafi 5) neni 31, paragrafët 1) dhe 3) nën-paragrafi 3.3 dhe nenit 79 paragrafi 2) (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 42 për Analizat e Tregut, (Ref. ARKEP Nr. Prot. 110/B/19), neni 3, paragrafët 3.1), 3.3) dhe 3.4), neni...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Shkurt 2022

  Vendimi nr. 1878 - Miratimi i Rregullores për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10 paragrafi 8) dhe 9), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) dhe nenit 8 paragrafit 3, nenit 11 paragrafit 9 të Ligjit për masat për uljen e kostos

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 15 Shkurt 2022

  Vendim Nr 1884 - Inicimi i procedurës së konsultimit lidhur me Rregulloren për analizen e tregut

  ARKEP në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 31, nenit 32, nenit 33, nenit 34, nenit 35, nenit 36, nenit 37, nenit 38, nenit 39, nenit 40, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 09 Shkurt 2022

  Vendimi Nr. 1882 per vazhdimin e procesit te Analizes se Tregjeve 3a dhe 2b

  Bordi i ARKEP, në mbledhjen e 10 të mbajtur më 28 janar 2022, ka miratuar vazhdimin e procesit të analizës së tregjeve

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Janar 2022

  Vendim Nr 1872 - për miratimi e Rregullores për Llogaritjen e Kostos dhe humbjes se SHUP

  Në mbështetje të nenit 7, paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.3), nenit 8) neni 14), dhe neni 15 i Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbimet Postare (tutje referuar si - LSHP), nenit 79 paragrafi 1) dhe 2), të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si – LKE) dhe nenit 13 paragrafi

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Janar 2022

  Vendim Nr 1876 -Shqiptimin e sanksionit ekonomik për ndërmarrjen mts doo

  Në mbështetje të nenit 9 paragrafi 1), nenit 10, nenit 79 paragrafi 1) dhe 2), nenit 99, nenit 101 paragrafi 1) dhe nenit 102 paragrafi 9.2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE); dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Tetor 2021

  VENDIM Nr. 1826 për Fillimin e procesit të Konsultimit Publik të Draft “Rregullores për Llogaritjen e Kosotove të Ofruesit të Shërbimeve Universale Postare” dhe Rregullores për Llogaritjen e Humbjeve t&

  Në mbështetje të nenit 7, paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.3), nenit 8) dhe neni 14, i Ligjit Nr. 06/L-038 për Shërbime Postare (tutje referuar si - LSHP), nenit 79 paragrafi 1) dhe 2), të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si – LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Tetor 2021

  VENDIM Nr. 1825 Për Përcaktimin e Tarifave për Shërbimet Universale Postare

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 7 paragrafi 2.10) dhe nenit 29 dhe 30 të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbimet Postare (tutje; Ligji); nenit 10 paragrafi 23) dhe nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 04/L-109, për Komunikime Elektronike (tutje; LKE); nenit 29 të Rregullores Nr. 44

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Shtator 2021

  Vendim Nr 1801 – Fillimi i procesit të Analizës së Tregjeve 3a) dhe 3b) Terminimit në rrjetat mobile

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10 paragrafi 5) neni 31, paragrafët 1) dhe 3) nën-paragrafi 3.3 dhe nenit 79 paragrafi 2) (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 42 për Analizat e Tregut, (Ref. ARKEP Nr. Prot. 110/B/19), neni 3, paragrafët 3.1), 3.3) dhe 3.4), neni...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 05 Korrik 2021

  Vendim Nr. 1763 - Për Dhënien e së drejtës së shfrytëzimit të resurseve Frekuencore 2x5 MHz (1730 – 1735 MHz & 1825 – 1830 MHz) në brezin 1800 MHz për operatorin IPKO Telecommunications LLC

  Me date 28.06.2021 ARKEP pas proceduarve te zhvilluar ne përputhje me legjislacioni ne fuqi, Bordi i ARKEP ka aprovuar Vendimin Nr.1763

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Qershor 2021

  Vendimi nr. 1761 për Miratimin e Rregullores për Zbatimin e Politikës së Përdorimit të Drejtë dhe Metodologjinë e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë së heqjes së Tarifave të Roamin

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 1), nenit 10, paragrafi 4), neni 64 paragrafi 1), dhe nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE); nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Mars 2021

  Vendim nr. 1686- Miratimi i Rregullores per Planin e Numeracionit

  Bordi i Autoritetit në mbledhjen e 61-të të mbajtur më datë 01 Mars 2021, pas shqyrtimit të materialit të përgaditur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), unanimisht nxori Vendimin Nr. 1686 përmes te cilit Miratohet "Rregullorja për Planin Kombëtar të Numeracionit për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Janar 2021

  Vendim Nr 1668 - Inicimi i procedures se konsultimit te Rregullores per FUP

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 1), nenit 10, paragrafi 4), neni 64 paragrafi 1), nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Janar 2021

  Vendim Nr 1666 - Miratimi i Këshillimit Publik të Draft Rregullores për Planin e Numeracionit

  Në mbështetje të neneve; nenit 3, paragrafi 1), nenit 10, paragrafët 4), 11) dhe 12), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109; në referim të nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Tetor 2020

  Vendimet e Analizës së Terminimit të thirrjeve me zë ne rrejtet mobile individuale

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10, paragrafi 5), neni 31, paragrafët 1), 4), 6) dhe 12), neni 32, neni 33, neni 36, neni 37, neni 40 dhe neni 79, paragrafët 1) dhe 2) (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 42 për Analizat e Tregut (Ref. ARKEP Nr. Prot. 110/B/19), neni...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Shtator 2020

  Vendimi Nr. 1626 - Shqiptimi i Gjobes per Ndermarrjen City Posta SHPK

  Në mbështetje të nenit 7, paragrafi 2.4), nenit 28 paragrafi 1), dhe paragrafi 5), nenit 55, paragrafi 2), nenit 58, paragrafi 1), dhe paragrafi 3.1) e 3.3.2) të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbimet Postare (tutje; Ligji); nenit 79, paragrafët 1), dhe 2), të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Shtator 2020

  Vendimi Nr. 1625 - Shqiptimi i Gjobes per Ndermarrjen Posta 007 SHPK

  Në mbështetje të nenit 7, paragrafi 2.4), nenit 28 paragrafi 1), dhe paragrafi 5), nenit 55, paragrafi 2), nenit 58, paragrafi 1), dhe paragrafi 3.1) e 3.3.2) të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbimet Postare (tutje; Ligji); nenit 79, paragrafët 1), dhe 2), të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Shtator 2020

  Vendimi Nr. 1624 - Shqiptimi i Gjobes per Ndermarrjen Log On SHPK

  Në mbështetje të nenit 7, paragrafi 2.4), nenit 28 paragrafi 1), dhe paragrafi 5), nenit 55, paragrafi 2), nenit 58, paragrafi 1), dhe paragrafi 3.1) e 3.3.2) të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbimet Postare (tutje; Ligji); nenit 79, paragrafët 1), dhe 2), të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Shtator 2020

  Vendimi Nr. 1623 - Shqiptimi i Gjobes per Ndermarrjen Primail SHPK

  Në mbështetje të nenit 7, paragrafi 2.4), nenit 28 paragrafi 1), dhe paragrafi 5), nenit 55, paragrafi 2), nenit 58, paragrafi 1), dhe paragrafi 3.1) e 3.3.2) të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbimet Postare (tutje; Ligji); nenit 79, paragrafët 1), dhe 2), të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Korrik 2020

  VENDIM Nr. 1599 për Miratimin e Rregullores për çështjet teknike dhe operacionale të qasjes së rrjetit të komunikimeve elektronike në Bitstream”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Korrik 2020

  VENDIM Nr. 1598 për Miratimin e “Rregullores për Oferten Referente për Qasjen e Hapur në Lakun Lokal dhe Bitstream”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Korrik 2020

  VENDIM Nr. 1597 për Miratimin e “Rregullores për Qasjen e Hapur në Lakun Lokal ose pjesë të tij”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Korrik 2020

  VENDIM Nr. 1596 Për Miratimin e “Rregullores për Shërbimin e Interkoneksionit në Rrjetat e Komunikimeve Elektronike”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Korrik 2020

  VENDIMI Nr. 1600 për Caktimin e bllokut numerik Gjeografik (Telefonia Fikse) për përdorim nga Operatori mts D.O.O.

  Në mbështetje të nenit 45, paragrafi 1) dhe 3), nenit 58, nenit 59, paragrafi 1) dhe neni 79, paragrafi 1) dhe 2) i Ligjit Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike; Rregullores Nr. 32 për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në Republikën e Kosovës (Ref....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Korrik 2020

  VENDIM Nr. 1595 Për Miratimin e “Rregullores për Pagesat për Mbikëqyrjen e Tregut të Komunikimeve Elektronike dhe Shërbimeve Postare”

  Në mbështetje të nenit 10 paragrafi 4, nenit 27, paragrafi 1), 2), 3) dhe 4), nenit 79 paragrafi 1) dhe 2), neni 81 paragrafi 1) dhe nenit 83 paragrafi 1), të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si - LKE); nenit 28 të Ligjit Nr. 06/L-038 për Shërbime Postare (tutje referuar si -...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 04 Maj 2020

  Vendim Nr 1550 per Revokimin e Autorizimieve te ndermarrjeve

  Në mbështetje të nenit 10, paragrafi 7) dhe paragrafi 14), nenit 16, nenit 17, nenit 18 dhe nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike; nenit 7 dhe nenit 8 të Rregullores Nr. 37 për Autorizimet e Përgjithshme (Ref. ARKEP Nr. Prot. 019/B/18); në përputhje me...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Prill 2020

  Vendim Nr 1535 - Inicimi i procedures se konsultimit lidhur me Rregulloren per Pagesat e Mbikeqyrjes se Tregut

  Në mbështetje të bazë të nenit 10 paragrafi 4, nenit 27, paragrafi 1), 2), 3) dhe 4), neni 81 paragrafi 1), neni 82 paragrafi 1) dhe nenit 83 paragrafi 1), të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si - LKE); nenit 28 të Ligjit Nr. 06/L-038 për Shërbime Postare (tutje...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Mars 2020

  Vendim Nr 1529 - Inicimi i procesit të Analizës së Tregut të Terminimit në rrjetat mobile

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10 paragrafi 5) neni 31, paragrafët 1) dhe 3) nën-paragrafi 3.3 dhe nenit 79 paragrafi 2); Rregullores Nr. 42 për Analizat e Tregut, (Ref. ARKEP Nr. Prot. 110/B/19), neni 3, paragrafët 3.1), 3.3) dhe 3.4), neni 4, paragrafi 4.3.2) dhe nenit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Shkurt 2020

  VENDIM Nr. 1497 Për Vazhdimin e procesit të Konsultimit Publik të Draft Rregulloreve për Qasje dhe Interkoneksionin në Rrjetet e komunikimeve elektronike

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Shkurt 2020

  Vendim Nr 1496 - Caktimi i i bllokut nga seria 043 dhe 049 për IPKO

  Në mbështetje të nenit 45, paragrafi 3), nenit 58, nenit 59, paragrafi 1) dhe neni 79, paragrafi 1) dhe 2) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si - Ligji); nenit 4 paragrafi 2.a) dhe paragrafi 4.5), nenit 5), neni 6) paragrafi 7), nenit 8) dhe nenin 16) të Rregullores Nr. 32 për Planin...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Shkurt 2020

  Vendim Nr 1495 – Për Fillimin e procesit te konsultimit publik të “Draft Rregullores për çështjet teknike dhe operacionale të qasjes së rrjetit të komunikimeve elektronike në Bitstream”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 17 Dhjetor 2019

  Vendim Nr 1477 - Implementimi i kodit MCC ne rrjetet e komunikimeve elektronike

  Në mbështetje të nenit 9 paragrafi 1), nenit 10 paragrafi 12), nenit 59, nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE); dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Dhjetor 2019

  Vendim Nr 1472 – Për Fillimin e procesit te konsultimit publik të “Draft Rregullores për Shërbimin e Interkoneksionit në Rrjetat e Komunikimeve Elektronike”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3 të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Dhjetor 2019

  Vendim Nr 1471 – Për Fillimin e procesit te konsultimit publik të “Draft Rregullores për Oferten Referente për Qasjen e Hapur në Lakun Lokal dhe Bitstream”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3 të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Dhjetor 2019

  Vendim Nr 1470 – Për Fillimin e procesit te konsultimit publik të “Draft Rregullores për Qasjen e Hapur në Lakun Lokal ose pjesë të tij”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3 të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Tetor 2019

  VENDIM Nr. 1461 Për Miratimin e “Rregullores për Përdorimin e Përbashkët të Faciliteteve Shoqëruese”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10 paragrafi 4), nenit 22 paragrafi 2), nenit 23 dhe nenit 24 dhe nenit 79, paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Tetor 2019

  VENDIM Nr. 1460 Për Miratimin e “Rregullores për Analizat e Tregut”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 31, nenit 32, nenit 33, nenit 34, nenit 35, nenit 36, nenit 37, nenit 38, nenit 39, nenit 40, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji)...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 15 Tetor 2019

  Vendimi Nr 1455 për “Caktimin e Numeracionit Jo-gjeografik (mobil) nga seritë (0)45 5xx xxx, (0)45 6xx xxx, (0)46 1xx xxx për përdorim nga Operatori Telekomi i Kosovës Sh.A.”

  Në mbështetje të nenit 45, paragrafi 1) dhe 3), nenit 58, nenit 59, paragrafi 1) dhe neni 79, paragrafi 1) dhe 2) i Ligjit Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike; Rregullores Nr. 32 për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në Republikën e Kosovës (Ref....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Shtator 2019

  Vendim Nr 1439 - Caktimin e bllokut numerik 048 xxx xxx për IPKO

  Në mbështetje të nenit 45, paragrafi 1) dhe 3), nenit 58, nenit 59, paragrafi 1) dhe neni 79, paragrafi 1) dhe 2) i Ligjit Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike; Rregullores Nr. 32 për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në Republikën e Kosovës (Ref....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Shtator 2019

  Vendim Nr 1438 - Caktimin e bllokut numerik 046 2xx -9xx për TK

  Në mbështetje të nenit 45, paragrafi 1) dhe 3), nenit 58, nenit 59, paragrafi 1) dhe neni 79, paragrafi 1) dhe 2) i Ligjit Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike; Rregullores Nr. 32 për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në Republikën e Kosovës (Ref....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Shtator 2019

  Vendim Nr 1435 - Fillimin e procesit te konsultimit për “Draft Rregullores për Përdorimin e Përbashkët të Faciliteteve Shoqëruese”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10 paragrafi 4), nenit 22 paragrafi 2), nenit 23 dhe nenit 24 nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Shtator 2019

  Vendim Nr 1434 - Fillimin e procesit te konsultimit për “Draft Rregullores për Analizat e Tregut”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 31, nenit 32, nenit 33, nenit 34, nenit 35, nenit 36, nenit 37, nenit 38, nenit 39, nenit 40, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 09 Gusht 2019

  VENDIM Nr. 1420 për ‘Vazhdimin e së drejtës së shfrytëzimit të resurseve Frekuencore 2x10 MHz (905 – 915 & 950 – 960 MHz) në brezin 900 MHz dhe 2x20 MHz (1710 – 1730 MHz & 1805 - 1825 MHz

  Ne mbeshtetje te nenit 3, nenit 9, paragrafi 3), nen-paragrafet 3.3), 3.5), 3.6) dhe 3.7), nenit 10, paragrafet 12) dhe 14), nenit 45 paragrafi 1) dhe 2), neni 46, paragrafi 1), paragrafi 2.2) dhe paragrafi 5), neni 47, paragrafi1) dhe paragrafi 4), neni 48 paragrafi 1.1), nenit 49, paragrafi 1.2), neni 54 paragrafi 2, nenit 79 paragrafi 1) dhe...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 09 Gusht 2019

  VENDIM Nr. 1419 për ‘Vazhdimin e së drejtës së shfrytëzimit të resurseve Frekuencore 2x10 MHz (890 – 900 & 935 – 945 MHz) në brezin 900 MHz dhe 2x25 MHz (1760 – 1785 MHz & 1855 - 1880 MHz)

  Ne mbeshtetje te nenit 3, nenit 9, paragrafi 3), nen-paragrafet 3.3), 3.5), 3.6) dhe 3.7), nenit 10, paragrafet 12) dhe 14), nenit 45 paragrafi 1) dhe 2), neni 46, paragrafi 1), paragrafi 2.2) dhe paragrafi 5), neni 47, paragrafi1) dhe paragrafi 4), neni 48 paragrafi 1.1), nenit 49, paragrafi 1.2), neni 54 paragrafi 2, nenit 79 paragrafi 1) dhe...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Korrik 2019

  Vendimet e Analizës së Tregjeve me Pakicë dhe të Interkoneksionit në Rrjetet e Telefonisë Fikse

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10, paragrafi 5), neni 31, paragrafi 8), neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3) (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 27 për Analizat e Tregut (Ref. ARKEP Nr. Prot. 041/B/14), neni 3, paragrafët 1), 3) dhe 4), neni 4,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Korrik 2019

  VENDIMI Nr. 1401 për Miratimin e dokumenteve për Ripërtërirjen e Autorizimeve Individuale për të drejtën e shfrytëzimit të kapaciteteve frekuencore në brezet 900 MHz dhe 1800 MHz

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.6), nenit 10, paragrafi 12), nenit 45 paragrafët 1) dhe paragrafi 2), nenit 46, nenit 47, nenit 48, nenit 49, nenit 54 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 4) dhe nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Korrik 2019

  Vendimi Nr.1399 për Caktimin e kodit MNC për përdorim nga operatori virtual Dukagjini Telecommunications LLC

  Në mbështetje të nenit 4 paragrafi 1.26), nenit 9 paragrafi 1), nenit 10 paragrafi 12), nenit 59, nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE); Rregullores nr.32 për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Qershor 2019

  VENDIM Nr. 1393 për “Rregullimin e tarifave me shumicë dhe pakicë të Roamingut si dhe ato të terminimit të thirrjeve mobile në mes Republikës së Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafi 1), nenit 9 paragrafi 1), neni 64 paragrafi 1) dhe nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE); Nenit 1, 2, 3, 4, 5, dhe nenit 7 të Marrëveshjes për zvoglimin e çmimeve...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Qershor 2019

  Vendim Nr. 1388 për Fillimin e Procesit të Konsultimit Publik të dokumentit “ Ripërtitja e Autorizimeve individuale për të drejtën e shfrytëzimit të kapaciteteve frekuencore në brezet 900 dhe 1800MHz

  BoD i ARKEP-it në mbledhjen e shtëzakonshme mbajtur me datë 03.06.2019,mori Vendim Nr.1388 përmes te cilit miratoi fillimin e procesit të konsultimit publik per dokumentin: - Ripërtëritja e Autorizimeve individuale për të drejtën e shfrytëzimit të kapaciteteve frekuencore në...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 27 Maj 2019

  Vendimi nr.1383 për Rregullimin e tarifave me shumicë dhe pakicë të roamingut si dhe ato të terminimit të thirrjeve mobile në mes Republikës së Kosovës dhe Ballkanit Përendimor

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 1), nenit 10, paragrafi 4), nenit 64, paragrafi 1), nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 82 paragrafi 1) dhe paragrafi 3) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Maj 2019

  Vendimi Nr 1378 - për Rregullimin e tarifave të Roamingut me shumicë dhe Pakicë me Republikën e Shqipërisë -

  Në kuadër të zbatimit të Marrëveshjes për heqjen e çmimeve të shërbimeve roaming për rrjetet publike të komunikimeve të lëvizshme ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë, të nënshkruar në Pejë më...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Maj 2019

  Vendim nr. 1376 për Miratimin e dokumentit “Plani për Hapjen e Brezeve me vlerë të posaqme ekonomike”

  Në mbështetje të nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.6), nenit 10, paragrafi 4) dhe 12), nenit 45 paragrafët 1) dhe paragrafi 2), nenit 54 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 4), dhe nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si -...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 29 Mars 2019

  Vendimi nr.1299 për Vazhdimin e afatit për Publikimin e Ofertës Referente

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 1, neni 10 paragrafi 5), neni 30, neni 31, paragrafi 1), paragrafi 3.3) dhe paragrafi 4.2) dhe 4.3) , neni 32, neni 33, neni 34, neni 36, neni 37 dhe nenit 79 paragrafi 1 dhe 2) (tutje referuar si; Ligji);, Rregullores Nr. 27 për Analizat e Tregut,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Mars 2019

  VENDIM Nr. 1346 Për “Përllogaritjen dhe Caktimin e Kostos Mesatare të Ponderuar të Kapitalit (WACC) për Rrjetat Mobile në Republikën e Kosovës”

  Në mbështetje të neneve; nenit 3, paragrafët 1) dhe 3), neni 9 paragrafi 3.3), neni 40 paragrafi 1) dhe nenit 79, paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Mars 2019

  VENDIM Nr. 1345 Për “Caktimin e blloqeve numerike nga seria e numeracionit gjeografik (3x) për përdorim nga operatori Telekomi i Kosovës SH.A.”

  Në mbështetje të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109, neni 45 paragrafi 3), neni 58 paragrafi 4), neni 59 paragrafi 1), (tutje referuar si - Ligji), Rregullores nr.32 për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në Republikën e Kosovës (Ref. Nr. Prot....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Mars 2019

  Vendim Nr. 1337; Miratimin e Planeve të Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Brezit Frekuencore 800 MHz për rrjetat e komunikimeve mobile/fikse (MFCN) dhe brezeve 900 MHz e 1800 MHz per sistemet celulare taksore GSM, UMTS, LTE , WiM

  Bordi i Autoritetit në mbledhjen e 35 - të mbajtur më datë 28 Shkurt 2019, pas shqyrtimit të materialit të përgatitur nga DMF, morri Vendimin Nr. 1337 përmes te cilit MiratoiPlanet e Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Brezit Frekuencore 800 MHz për rrjetat e komunikimeve mobile/fikse...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Mars 2019

  Vendim Nr 1336- Fillimin e procesit te konsultimit per Analizen e tregut fiks

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10, paragrafi 5), neni 31, paragrafi 8), neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3) (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 27 për Analizat e Tregut (Ref. ARKEP

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Dhjetor 2018

  Vendimi Nr. 1288 për Definim të Tregut “Qasja me shumicë brezëgjërë”

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 1, neni 10 paragrafi 5) neni 31, paragrafi 1) paragrafi 3.3) dhe paragrafi 4.1) dhe nenit 79 paragrafi 1) dhe paragrafi 2) (tutje referuar si; Ligji);, Rregullores Nr. 27 për Analizat e Tregut,

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Dhjetor 2018

  Vendimi Nr. 1287 për Përcaktimin e Ndërmarrjes IPKO Telecommunications LLC si “Ofrues me Fuqi te ndjeshme në Tregun e qasjes me shumicë brezëgjërë”

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 1, neni 10 paragrafi 5), neni 30, neni 31, paragrafi 1), paragrafi 3.3) dhe paragrafi 4.2) dhe 4.3) , neni 32, neni 33, neni 34, neni 35, neni 36, neni 37, neni 40 dhe nenit 79 paragrafi 1 dhe 2) (tutje referuar si; Ligji);, Rregullores Nr. 27 për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Dhjetor 2018

  Vendimi Nr .1286 për Përcaktimin e ndërmarrjes Telekomi i Kosovës Sh.A. si “Ofrues me fuqi të ndjeshme në Tregun e Qasjes me shumicë në Infrastrukturën e rrjetave fizike (përfshirë qasjen e nda

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 1, neni 10 paragrafi 5), neni 30, neni 31, paragrafi 1), paragrafi 3.3) dhe paragrafi 4.2) dhe 4.3) , neni 32, neni 33, neni 34, neni 35, neni 36, neni 37, neni 40 dhe nenit 79 paragrafi 1 dhe 2) (tutje referuar si; Ligji);, Rregullores Nr. 27 për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Dhjetor 2018

  VENDIMI Nr. 1282 për Definim të Tregut “Qasja me shumicë bashkë-shfrytëzim-LLU (duke përfshirë qasjen e ndarë) në laqet metalike dhe nën-laqet me qëllim ofrimin e shërbimeve të komun

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 1, neni 10 paragrafi 5) neni 31, paragrafi 1) paragrafi 3.3) dhe paragrafi 4.1) dhe nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) (tutje referuar si; Ligji);, Rregullores Nr. 27 për Analizat e Tregut, (Ref. ARKEP Nr. Prot. 039/B/14), neni 3, paragrafët 1), 3) dhe 4),...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Dhjetor 2018

  Vendim Nr 1279 - Miratimi i Këshillimit Publik të Draft Dokumentin për Përllogaritjen e WACC

  BoD i ARKEP-it në mbledhjen e 33-të me radhë të mbajtur me datë 10 dhjetor 2018, mori Vendim Nr. 1279 përmes te cilit miratoi fillimin e procesit të këshillimit publik për draft dokumentin në vijim

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Dhjetor 2018

  VENDIMI Nr. 1281 Për Implementimin e Kodeve E.212 dhe Q.708 në Rrjetet e Komunikimeve Elektronike

  Në mbështetje të nenit 9 paragrafi 1), nenit 10 paragrafi 12), nenit 59, nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE); dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Dhjetor 2018

  Vendimi Nr. 1278 për Caktimin e bllokut numerik Gjeografik (Telefonia Fikse) për përdorim nga Operatori mts D.O.O.

  Në mbështetje të nenit 45, paragrafi 3), nenit 58, nenit 59, paragrafi 1) dhe neni 79, paragrafi 1) dhe 2) i Ligjit Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 32 për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në Republikën...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Nëntor 2018

  Vendimi Nr 1270 per Ndryshim te Rregullores Nr 16

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10, paragrafi 4), neni 54, paragrafët 2.6), neni 56 dhe nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Nëntor 2018

  VENDIM Nr. 1269 - Miratimi për Konsultim Publik per: ‘Planet e shpërndarjes dhe shfrytëzimit të brezeve të frekuencave 800 MHz, 900 MHz dhe 1800 MHz për shërbimet mobile të radio komunikimeve IMT ‘

  Në mbështetje të nenit 3 paragrafi 1) dhe 2), nenit 9 paragrafi 3), nenit 10 paragrafi 12), nenit 45 paragrafi 1) dhe paragrafi 2), nenit 79 paragrafët 1) dhe 2), nenit 82 paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE), nenit 20 të Rregullores...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Nëntor 2018

  VENDIMI Nr. 1263 për Implementimin e Kodit 383 në Rrjetet e Komunikimeve Elektronike

  Në mbështetje të nenit 9 paragrafi 1), nenit 10 paragrafi 12), nenit 59, nenit 79 paragrafi 1) dhe 2), nenit 99, nenit 101 të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE); dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Tetor 2018

  Vendim Nr. 1253- Vazhdimi i Procesit të Analizës së tregjeve - Tregjeve me Pakicë dhe ato të Interkoneksionit në Rrjetet e Telefonisë Fikse

  Në mbështetje të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109, neni 10 paragrafi 5), neni 31, paragrafi 1), paragrafi 3.3), paragrafi 4 dhe paragrafi 8) (tutje referuar si; Ligji), Rregullores Nr. 27 për Analizat e Tregut, (Ref. Nr. Prot. 039/B/14), neni 3, paragrafët 1), 3.3.3), paragrafi 4) dhe paragrafi 13) dhe...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Tetor 2018

  Vendim Nr. 1252 - Vazhdimi i procesit te konsultimit për Analizën e tregut WBA dhe LLU

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10, paragrafi 5), neni 31, paragrafi 8), neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3) (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 27 për Analizat e Tregut (Ref. ARKEP Nr. Prot. 041/B/14), neni 3, paragrafët 1), 3) dhe 4), neni 4,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 06 Gusht 2018

  Vendimi Nr. 1242

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10, paragrafi 4), nenit 46 paragrafi 1) paragrafi 2.1) nenit 47 paragrafi 1), neni 54 paragrafi 2.3) dhe paragrafi 2.8), nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 98 të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 10 paragrafi 2.1), nenit 11 paragrafi...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Korrik 2018

  Vendim Nr 1240 - Miratimi i Raportit te komisionit per shqyrtimin e kerkeses se MZHE

  Në mbështetje të nenit 11, nenit 12 dhe nenit 45 të Ligjit nr. 03/L-173 për Shërbime Postare (tutje; LSHP) dhe nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje; Ligji ose LKE); neni 8 i Marrëveshjes ndërmjet MZHE dhe “Posta e Kosovës”...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Korrik 2018

  Vendim Nr 1226 - Ndryshimi i nenit 19 2 të Rregullores për Kontratat Transparencën dhe Publikimin e Informatave

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10, paragrafi 4), nenet 64, 65, 66, neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 85 i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe në përputhje me dispozitat e nenit 10 paragrafi 2.1), nenit 11 paragrafi 3.3) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 09 Korrik 2018

  Vendim Nr 1225 - Vazhdimi i afatit të konsultimit publik për hapjen e brezeve

  Në mbështetje të nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.6), nenit 10, paragrafi 4) dhe 12), nenit 45 paragrafët 1) dhe paragrafi 2), nenit 54 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 4), nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 06 Korrik 2018

  Vendim Nr 1224 - Miratimi i Rregullores per Sherbime Univerzale

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10, paragrafi 4), nenit 28 paragrafi 1) paragrafi 2) dhe paragrafi 5), dhe nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 10 paragrafi 2.1), nenit 11 paragrafi 3.3) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 06 Korrik 2018

  Vendimi Nr 1231 për rezervimin e blloqeve numerike Jogjeografike (mobile) nga seritë 043 xxx xxx dhe 049 xxx xxx për nevoja dhe përdorim të Ipko Telecommunications LLC

  Bordi i ARKEP pas shqyrtimit të kërkesës së operatorit Ipko Telecommunications LLC, në mbledhjen e 29-të me radhë të mbajtur me datën 22 Qershor 2018 me Vendimin Nr.1231 (Ref. Nr.Prot.040/B/18) ka aprovuar kërkesën e Ipko-s për rezervimin e blloqeve numerike jo-gjeografike (seria 43: 100...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Qershor 2018

  Vendim nr 1194 për Fillimin e Procesit të Analizës së tregjeve me Pakicë dhe ato të Interkoneksionit në Rrjetet e Telefonisë Fikse

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, nenin 31 paragrafi 1 dhe 3.3, paragrafi 4 dhe 8 (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 27 për Analizat e Tregut (Ref. ARKEP Nr. Prot. 041/B/14), 3 paragrafët 1 dhe 3.3.3 neni 4 paragrafi 13 dhe neni 4 paragrafi 3

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Maj 2018

  Vendim Nr 1198 - Implementimi i kodit 383 në rrjetet e komunikimeve elektronike

  Në mbështetje të nenit 9 paragrafi 1), nenit 10 paragrafi 12), nenit 59, nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE); dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Maj 2018

  Vendim Nr 1196 - Miratimi i konsultimit publik per hapjen e brezeve

  Në mbështetje të nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.6), nenit 10, paragrafi 4) dhe 12), nenit 45 paragrafët 1) dhe paragrafi 2), nenit 54 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 4), nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Maj 2018

  Vendim Nr 1195 - Vazhdimi i procesit te konsultimit per Analizen e tregut WBA dhe LLU

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10, paragrafi 5), neni 31, paragrafi 8), neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3) (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 27 për Analizat e Tregut (Ref. ARKEP Nr. Prot. 041/B/14), neni 3, paragrafët 1), 3) dhe 4), neni 4,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 27 Prill 2018

  VENDIM Nr. 1182 -- Për Miratimin e Fillimit të Procesit të Konsultimit Publik Për Draft Rregulloren për “Shfrytëzimin e Brezeve të Radio Frekuencave për të cilat nuk kërkohet Autorizim Individual...

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, të nenit 10, paragrafët 4), neni 46 paragrafët 1) dhe 2. 1), neni 47 paragraf 1, neni 54 paragrafi 2.3 ) dhe 2.8), nenit 82 paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 98 dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Prill 2018

  Vendimi nr. 1176 për Miratimin e “Rregullores për Kontratat, transparencën dhe publikimin e informatave dhe masave tjera mbrojtëse për përdoruesit fundorë për ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve të...

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10, paragrafi 4), nenet 64, 65, 66, neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 85 i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji); në përputhje me dispozitat e nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Prill 2018

  Vendimi nr. 1171 për Miratimin e “Rregullores për Autorizime të Përgjithshme”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10, paragrafi 4), nenet 15, 16, 17, neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 85 i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji); në përputhje me dispozitat e nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Prill 2018

  Vendimi nr. 1170 për Miratimin e “Rregullore për Kualitetin e Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10, paragrafi 4), neni 69 paragrafi 1) dhe 2), neni 79, paragrafi 1) dhe 2) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji); në përputhje me dispozitat e nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 17 Prill 2018

  Vendimi Nr.1169 për caktimin e kodit ISPC për përdorim nga operatori mts D.O.O.

  Në mbështetje të nenit 4 paragrafi 1.26), nenit 9 paragrafi 1), nenit 10 paragrafi 12), nenit 59, nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE); Pika 3.1) e Planit të Migrimit i kodeve ekzistuese +377, +381 dhe +386 në kodin telefonik...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Prill 2018

  Vendimi Nr. 1168 për vazhdimin e procesit të analizës së tregjeve “Qasja me shumicë bashkëshfrytëzimi –LLU (duke përfshirë qasjen e ndarë) në laqet metalike dhe nën-laqet me...

  Në mbështetje të nenit 10, paragrafi 5), nenit 31, paragrafi 8) dhe nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si; Ligji), Rregullores Nr.27 për Analizat e Tregut, (Ref. Nr. Prot. 039/B/14), neni 3, paragrafi 9) (tutje referuar si; Rregullorja për Analizat e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 30 Janar 2018

  VENDIMI Nr. 1112 për Shqiptimin e Sanksionit Ekonomik për operatorin IPKO Telecommunications LLC

  Në mbështetje të nenit 10, paragrafi 7), nenit 17.2.8 ), nenit 79, paragrafi 1) dhe 2), nenit 101 paragrafi 2) dhe nenit 103 paragrafi 1) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar; Ligji ose LKE), në bazë të Aktgjykimit A.nr. 943/2010 të Gjykatës Themelore në...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Janar 2018

  Vendimi nr. 1100 për Miratimin e “Rregullores për Pagesat Vjetore për Mbikëqyrje dhe të Drejtën e përdorimit të Radio Frekuencave”

  Në mbështetje të nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 10, paragrafi 4) dhe 12), nenit 45 paragrafët 1) dhe paragrafi 2), nenit 54 paragrafi 2.6), nenit 57 paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe dhe...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Dhjetor 2017

  Vendim Nr 1085 - Shtyerja e afatit të auditimit

  Ju njoftojmë se në mbështetje të nenit 9 paragrafi 3.4), nenit 10 paragrafët 4) dhe 21), nenit 85 paragrafët 1), 2), 3), 4), 5) dhe 6), nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje – Ligji ose LKE), nenit 8 të Rregullores nr. 29 mbi Standardet Teknike...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Dhjetor 2017

  Vendim Nr 1083 - Shtyerja e afatit për çregjistrimin e parapaguesve

  Ju njoftojmë se në mbështetje mbështetje të neni 10, paragrafi 4), neni 67, neni 79, paragrafi 1) dhe 2) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji); Rregullores nr. 30 për regjistrimin e parapaguesve të telefonisë mobile (Ref. Nr.Prot.007/B/17;tutje referuar si -...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Tetor 2017

  Vendimi Nr. 1061 për vazhdimin e procesit të analizës së tregjeve “Qasja me shumicë bashkëshfrytëzimi –LLU (duke përfshirë qasjen e ndarë) në laqet metalike dhe nën-laqet me qëll

  Në mbështetje të nenit 10, paragrafi 5), nenit 31, paragrafi 8) dhe nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si; Ligji), Rregullores Nr.27 për Analizat e Tregut, (Ref. Nr. Prot. 039/B/14), neni 3, paragrafi 9) (tutje referuar si; Rregullorja për Analizat e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Tetor 2017

  Vendimi Nr. 1060 për Caktimin e bllokut numerik jo- gjeografik (mobil) nga seria (0)45 7xx xxx për përdorim nga Operatori Telekomi i Kosovës Sh.A.

  Në mbështetje të nenit 45, paragrafi 1) dhe 3), nenit 58, nenit 59, paragrafi 1) dhe neni 79, paragrafi 1) dhe 2) i Ligjit Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 32 për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Tetor 2017

  Vendimi Nr. 1059 për ‘‘Ndryshimin dhe Plotesimin e Vendimit Nr. 1032 për ‘‘Caktimin e bllokut numerik Jo--Gjeografik (mobil)) nga seria (0)45 7xx xxx për përdorim nga DARDAFON.net LLC (Ref. Nr. Prot. 049/B/17; d

  Në mbështetje të nenit 45 paragrafi 1) dhe 3), nenit 58, nenit 59, paragrafi 1) dhe neni 79, paragrafi 1) dhe 2) i Ligjit Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si - Ligji);Rregullores Nr. 32 për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Tetor 2017

  Vendimi nr. 1058 për Fillimin e Procesit të Konsultimit Publik për Draft “Rregulloren për Shërbime Universale të Komunikimeve Elektronike”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10, paragrafi 4), nenit 28 paragrafi 1) paragrafi 2) dhe paragrafi 5), nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 82 paragrafi 1) dhe paragrafi 2) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17)...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Shtator 2017

  VENDIM Nr. 1043 Për Miratimin e “Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare - ARKEP”

  Në mbështetje të nenit 78 paragrafi 1) dhe nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si -Ligji), Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, në mbledhjen e 20-të me radhë të mbajtur më datë 18 Gusht 2017, pas...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Korrik 2017

  Vendimi nr. 1033 Vazhdimin e procesit të analizës së tregjeve: “Qasja me shumicë bashkëshfrytëzimi –LLU (duke përfshirë qasjen e ndarë) në laqet metalike dhe nën-laqet me qëllim ofrim

  Në mbështetje të nenit 10, paragrafi 5), nenit 31, paragrafi 8) dhe nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si; Ligji), Rregullores Nr.27 për Analizat e Tregut, (Ref. Nr. Prot. 039/B/14), neni 3, paragrafi 9) (tutje referuar si; Rregullorja për Analizat e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Korrik 2017

  Vendimi nr. 1031 per fillimin e procesit të konsultimit publik: Ndryshimi i Rregullores nr. 28 për kontratat, transparencën dhe publikimin e informatave dhe masave tjera mbrojtëse për përdoruesit fundorë për ofrimi

  Në mbështetje të nenit 1, nenit, nenit 3 paragrafi 1), nenit 10, paragrafi 4), nenit 64, nenit 69, nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 82 i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Korrik 2017

  Vendimi nr. 1030 per fillimin e procesit të konsultimit publik: Ndryshimi i Rregullores nr. 25 per për Autorizimet e Përgjithshme”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10, paragrafi 4), nenit 15 paragrafi 2), nenit 17, nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 82 i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Korrik 2017

  Vendimi nr. 1029 per fillimin e procesit të konsultimit publik: Ndryshimi i Rregullores nr. 20 për Kualitetin e Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10, paragrafi 4), nenit 69 paragrafi 1) dhe 2), nenit 17, nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 82 i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Korrik 2017

  Vendimi nr. 1032 Caktimin e bllokut numerik Jo-Gjeografik (mobil) nga seria (0)45 7xx xxx për përdorim nga Operatori DARDAFON.net LLC

  Në mbështetje të nenit 45, paragrafi 3), nenit 58, nenit 59, paragrafi 1) dhe neni 79, paragrafi 1) dhe 2) i Ligjit Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 32 për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në Republikën...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 29 Qershor 2017

  Vendim Nr. 1027 për Miratimin e Rregullorës për Bartshmëri të Numrave

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3 paragrafi 1), nenit 9 paragrafi 3) pika 2 dhe 3, nenit 10 paragrafi 4), nenit 60, nenit 64, nenit 79 paragrafi 1 dhe 2 dhe nenit 85 paragrafi 7 pika 3.2 , i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Qershor 2017

  Vendim nr 1017- Miratimi i Rregullores per Planin e Numeracionit - Draft II

  Bordi i Autoritetit në mbledhjen e 18 të mbajtur më datë 09 Qershor 2017, pas shqyrtimit të materialit të përgaditur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), unanimisht nxori Vendimin Nr. 1017 përmes te cilit Miratohet “Rregullorja për Planin Kombëtar të Numeracionit për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Maj 2017

  Vendimi nr 983 per miratimin e rregullores per radio pajisje

  Bordi i Autoritetit në mbledhjen e 16 të mbajtur më datë 19 Prill 2017, pas shqyrtimit të materialit të përgaditur nga Departamenti i Radio Monitorimit dhe Inspektimit (DRMI), Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe Departamenti Ligjor (DL), unanimisht morri Vendimin Nr. 983 përmes te cilit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Prill 2017

  VENDIM Nr. 978; Për Miratimin e Planit të Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Brezit Frekuencor 1900 – 1920 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz dhe 2010 -2025 MHz për Shërbimet Mobile të Radio Komunikimeve UMTS/IMT -200

  Bordi i Autoritetit në mbledhjen e 16 të mbajtur më datë 19 Prill 2017, unanimisht morri Vendimin Nr. 978 përmes te cilit Miratohet Plani i Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Brezit Frekuencor 2 GHz gjegjesisht brezeve, 1900 – 1920 MHz,

  1920 – 1980/2110 – 2170 MHz dhe 2010...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Prill 2017

  Vendimi nr. 977 (nr. prot. 027/B/17) për Fillimin e procesit të konsultimit publik të draft “Rregulloren per Planin Kombëtar te Numeracionit per Rrjetat e Komunikimeve Elektronike”

  Në mbështetje të nenit 1), nenit 3) paragrafi 3) pika 1), nenit 9) paragrafi 3) pika 2) dhe 3), neni 10, paragrafi 4), neni 60), nenit 64, neni 79, paragrafi 1) dhe 2), nenit 82) paragrafi 1) dhe 2) neni 85) paragrafi 7) pika 3.2) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Mars 2017

  Vendimi nr 950 për Fillimin e Procesit të Analizës së tregjeve Qasjen me shumicë në Infrastrukturën-LLU dhe Qasjes me shumice broadband

  Bordi i ARKEP në mbledhjen e mbajtur me datë: 10/03/2017, bazuar në shqyrtimin e administruar të materialeve të lëndës, si dhe rekomandimit të paraqitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), me qëllim të jetësimit të dispozitave të legjislacionit të aplikueshëm,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Mars 2017

  Vendim Nr 955- Caktimi i kodit MNC për Dardafon Net LLC

  Në mbështetje të nenit 4 paragrafi 1.26), nenit 9 paragrafi 1), nenit 10 paragrafi 12), nenit 59, nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE); Pika 3.2) të Planit të Migrimit i kodeve ekzistuese +377, +381 dhe +386 në kodin telefonik...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Mars 2017

  Vendim Nr 954 - Caktimi i kodit ISPC për Kujtesa Net LLC

  Në mbështetje të nenit 4 paragrafi 1.26), nenit 9 paragrafi 1), nenit 10 paragrafi 12), nenit 59, nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE); Pika 3.1) e Planit të Migrimit i kodeve ekzistuese +377, +381 dhe +386 në kodin telefonik...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Mars 2017

  Vendim Nr 953 - Caktimi i kodeve ISPC dhe kodit MNC për Telekomin e Kosovës SH A

  Në mbështetje të neni 4 paragrafi 1.26), nenit 9 paragrafi 1), nenit 10 paragrafi 12), nenit 59, nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE); Pikat 3.1) dhe 3.2) të Planit të Migrimit i kodeve ekzistuese +377, +381 dhe +386 në kodin...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Mars 2017

  Vendim Nr 952 - Caktimi i kodeve ISPC dhe kodit MNC për IPKO Telecommunications LLC

  Në mbështetje të neni 4 paragrafi 1.26), nenit 9 paragrafi 1), nenit 10 paragrafi 12), nenit 59, nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE); Pikat 3.1) dhe 3.2) të Planit të Migrimit i kodeve ekzistuese +377, +381 dhe +386 në kodin...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Shkurt 2017

  Vendim Nr 935 - Miratimi e Planit të migrimit për kodet ekzistuese

  Në mbështetje të nenit 9 paragrafi 1), nenit 59, nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109; Planit Aksional për implementimin e Marrëveshjes së Telekomunikacionit në mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë të vitit 2013, pika 1.6); në...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Janar 2017

  Vendimi nr. 921 (nr. prot. 005/B/17) për Fillimin e procesit të konsultimit publik të draft “RREGULLORE TEKNIKE PER RADIO-PAJISJET”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 9 paragrafi 3 pika 8), nenit 10, paragrafi 4), neni 79, paragrafi 1) dhe 2), neni 82 dhe nenit 94 i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Janar 2017

  Vendim Nr 919 - Miratimi e Rregullores për Regjistrimin e parapaguesve

  Në mbështetje të neni 10, paragrafi 4), neni 67, neni 79, paragrafi 1) dhe 2) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Janar 2017

  Vendimi nr. 918 (nr. prot. 002/B/17) për Fillimin e procesit të konsultimit publik të draft “Rregullores për Bartshmërinë e Numrave për parapaguesit e Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike”

  Në mbështetje të nenit 1), nenit 3) paragrafi 3) pika 1), nenit 9) paragrafi 3) pika 2) dhe 3), neni 10, paragrafi 4), neni 60), nenit 64, neni 79, paragrafi 1) dhe 2), nenit 82) paragrafi 1) dhe 2) neni 85) paragrafi 7) pika 3.2) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Dhjetor 2016

  Vendimi nr. 905 (nr. prot. 056/B/16) për përdorimin e spektrit nga ‘mts’ D.O.O. gjatë autorizimit të përkohshëm për ofrimin e shërbimeve të tel. mobile nën infrastrukturën e kufizuar

  Në mbështetje të nenit 1, neni 9, paragrafi 1), nenit 10, paragrafi 12) dhe 14), neni 45, paragrafi 1) dhe 2), neni 46, paragrafi 1) dhe 2.2), neni 47, paragrafi 10), neni 54 paragrafi 2), neni 57 paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 79 paragrafi 1) dhe 2) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji),...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Dhjetor 2016

  Vendimi nr. 904 (nr. prot. 055/B/16) për caktimin e blloqeve numerike jo-gjeografike për përdorim nga ‘mts’ D.O.O.

  Në mbështetje të neni 9, paragrafi 1), neni 45, paragrafi 3), neni 47, paragrafi 1) dhe 10), neni 58, paragrafi 4), neni 59 paragrafi 1) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji), nenit 4, nenit 5, nenit 7, nenit 8 dhe nenit 16 i Rregullores Nr. 26 për Planin Kombëtar të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Dhjetor 2016

  Vendimi nr. 903 (nr. prot. 054/B/16) për caktimin e blloqeve numerike gjeografike për përdorim nga ‘mts’ D.O.O.

  Në mbështetje të neni 9, paragrafi 1), neni 45, paragrafi 3), neni 47, paragrafi 1) dhe 10), neni 58, paragrafi 4), neni 59 paragrafi 1) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji), nenit 4, nenit 5, nenit 7, nenit 8 dhe nenit 15 i Rregullores Nr. 26 për Planin Kombëtar të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Nëntor 2016

  Vendimi nr. 894 dhe Dokumenti i Planit te shpërndarjes dhe shfyteizmit te brezit 2 GHz

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Nëntor 2016

  Vendimi Nr. 896 Për Miratimin e ’Rregullores mbi Standardet Teknike dhe organizative për Sigurinë dhe Integritetin e Rrjeteve dhe/ose Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike’

  Bordi në mbledhjen e 11-të me radhë të mbajtur me datë; 31 Tetor dhe 02 Nëntor 2016, pas shqyrtimit të materialit të përgatitur nga Njësia e KOS-CERT në bashkëpunim me Departamentin Ligjor (DL) dhe Departamenti e Komunikimeve Elektronike (DKE), me vendimin nr.896 (nr. Prot. 045/B/16) ka...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Nëntor 2016

  Vendimet për Përcaktimin e ndërmarrjeve si OFNT në Tregu e Terminimi i thirrjeve me zë në rrjetet mobile individuale

  Bordi i ARKEP -it në mbledhjen e 11-të, të mbajtur më datë: 31 Tetor dhe 02 Nëntor 2016, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe Raportit të Departamentit për Komunikime Elektronike (DKE) për Analizën e Tregut dhe Përcaktimin e Operatëve me Fuqi të Ndjeshme...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Nëntor 2016

  Vendimet për Definimin e “Tregut të Terminimi i thirrjeve me zë në rrjetet mobile individuale”

  Bordi i ARKEP -it në mbledhjen e 11-të, të mbajtur më datë: 31 Tetor dhe 02 Nëntor 2016, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe Raportit të Departamentit për Komunikime Elektronike (DKE) për Analizën e Tregut dhe Përcaktimin e Operatëve me Fuqi të Ndjeshme...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Shtator 2016

  Vendimi nr. 862 (nr. prot. 029/B/16) për Fillimin e procesit të konsultimit publik të draft “Rregullores për regjistrimin e parapaguesve të telefonisë mobile”

  Në mbështetje të neni 10, paragrafi 4), neni 64, neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 82 i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Gusht 2016

  Vendimi nr 848 për Fillimin e Këshillimit publik të dokumenteve të analizës së tregut të Terminimit të thirrjeve me zë në rrjetet mobile Indviduale

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) mbështetur në nenin 10 paragrafi 5), nenin 32 dhe neni 79, paragrafi 2 të Ligjit Për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji), Rregullores nr.27 për Analizat e Tregut (Ref. ARKEP Nr. Prot. 039), dhe nenit 20 të Rregullores...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Prill 2016

  Vendimi nr. 800 Për Shqiptimin e Sanksionit Ekonomik për Shfrytëzimin e Pa – Autorizuar të Brezit Frekuencor (400 – 405 MHz dhe 410 - 415 MHz) për Operatorin Telekomi i Kosovës Sh.A

  Në mbështetje të nenit 3 paragrafi 1), nenit 10, paragrafi 7), nenit 45, paragrafi 2), nenit 46, paragrafi 1), nenit 47 paragrafi 1), nenit 79 paragrafët 1) dhe 2), nenit 99 paragrafi 1) dhe 2), nenit 101 paragrafi 2) dhe 3) dhe nenit 102 paragrafi 9.1), paragrafi 9.4 dhe paragrafi 10) të Ligjit Nr. 04/L-109 për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 15 Prill 2016

  Vendimi Nr 799 për Caktimin dhe rezervimin e blloqeve numerike Jogjeografike (mobile) nga seritë 043 xxx xxx dhe 049 xxx xxx për nevoja dhe përdorim të Ipko Telecommunications LLC

  Bordi i ARKEP pas shqyrtimit të kërkesës së operatorit Ipko Telecommunications LLC, në mbledhjen e 5-të me radhë të mbajtur me datën 8 Prill, 2016 me Vendimin Nr.799 (Ref. Nr.Prot.013/B/16) ka aprovuar kërkesën e Ipko-s për caktimin e blloqeve numerike jo-gjeografike (seria 43: 500 000 -...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Mars 2016

  Vendimi nr. 777 për miratimin e Rregullores për kontratat, transparencën dhe publikimin e informatave dhe masat tjera mbrojtëse për përdoruesit fundorë për ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve publike të KE

  Bordi në mbledhjen e 4) me radhë të mbajtur me datën 4 Mars 2016, pas shqyrtimit të materialit të përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), me vendimin nr. 777 (nr. Prot. 008/B/16) ka miratuar “Rregullore për kontratat, transparencën dhe publikimin e informatave dhe masat tjera...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Mars 2016

  VENDIM Nr. 776 Për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit Nr. 695

  Bordi në mbledhjen e 4) me radhë të mbajtur me datën 4 Mars 2016, pas shqyrtimit të materialit të përgatitur nga Sektori i Shërbimit Postar mori Vendim për plotësim dhe ndryshim të vendimit me Nr.695.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Shkurt 2016

  VENDIM per Derogimin e Vendimit nr. 452 per Kufizimin e Numrit te Autorizimeve per Shfrytezimin e Resurseve te Komunikimeve Elektronike – Radio Frekuencave

  Në mbledhjen e 3-të, të mbajtur më datë 10 shkurt 2016, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe akteve të lartcekura, unanimisht morri këtë: Vendim Nr.452 (nr.prot. 002/B/14) për kufizimin e numrit të autorizimeve për shfrytëzim të resurseve të komikimeve...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Dhjetor 2015

  Vendim Nr 726 - Percaktimi dhe dhenia e te drejtes se shfrytezimit te frekuencave me kapacitet 2x10 MHz te brezit 1800 MHz per Operatorin IPKO Telecommunications LLC

  Me date 03.12.2015 Arkep ka aprovuar vendimin me e cilin eshte përcaktuar dhe lejuar e drejta e shfyteizmit te resurseve frekuencore me kapacitet prej 2x10 MHz ne brezin 1800 MHz per Operatorin IPKO T elecommunications LLC duke mundësuar kështu operatorin shfrytëzimin efektiv e tyre nga Data 06.12.2015 deri me periudhën...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Dhjetor 2015

  Vendim Nr 725 - Percaktimi dhe Dhenien e drejtes se shfrytezimit te kapaciteteve frekuencore 2x15 MHz ne brezin 1800 MHz per Operatorin TK Sh.A

  Me date 25.12.2015 Arkep ka aprovuar vendimin me e cilin eshte përcaktuar dhe lejuar e drejta e shfyteizmit te resurseve frekuencore me kapacitet prej 2x15 MHz ne brezin 1800 MHz per Operatorin TK.Sh.A duke mundësuar keshtu operatorin shfrytëzimin efektiv e tyre nga Dat 06.12.2015 deri me periudhën 30.07.2019 date e cila...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 04 Dhjetor 2015

  Vendimi Nr. 727 Për Miratimin e Këshillimit Publik të Dokumentit ‘Draft Rregullore mbi Standardet Teknike dhe organizative për Sigurinë dhe Integritetin e Rrjeteve dhe/ose Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike&

  Autoriteti në mbështetje të nenit 10, paragrafët 4 dhe 21), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3), nenit 85 paragrafi 1)të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si; Ligji ose LKE), në referim të nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Dhjetor 2015

  VENDIM Nr. 724 Për Shqiptimin e masës proporcionale të sanksionit ekonomik ndaj operatorit ‘IPKO Telecommunications’ LLC

  Në mbështetje të nenit 3, paragrafi 1) dhe 3), neni 10, paragrafi 9), nenit 65) paragrafi 1), nenit 72), neni 79), paragrafi 2), neni 84 paragrafi 1) dhe 5), nenit 85) paragrafi 7, pika 7.2 dhe të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si; Ligji); ankesës së konsumatorit z. M. K. (Ref....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Dhjetor 2015

  VENDIM Nr. 723 për Ankesën e konsumatorit z. M. K. ndaj operatorit, ‘IPKO Telecommunications’ LLC

  Në mbështetje të nenit 3, paragrafi 1) dhe 3), neni 10, paragrafi 9), nenit 65) paragrafi 1), nenit 72), neni 79), paragrafi 2), neni 84 paragrafi 1) dhe 5), nenit 85) paragrafi 7, pika 7.2 dhe të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si; Ligji); ankesës së konsumatorit z. M. K. (Ref....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Dhjetor 2015

  VENDIM Nr. 722 për Përcaktimin e tarifës për përdorimin e infrastrukturës së Komunikimeve Elektronike (shtyllave) të Operatorëve ‘Telekomi i Kosovës’ SH.A., ‘IPKO Telecommunications&rsq

  Bordi i ARKEP LXXIV) me radhë të mbajtur më datat; 12 dhe 13 Nëntor, 2015 bazuar në shqyrtimin e administruar të materialeve të lëndës si dhe raportin e paraqitur nga Departamentit për Komunikimet Elektronike (DKE) mbi konstatimet dhe rekomandimet lidhur me çështjen e tarifave për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Nëntor 2015

  Vendimi Nr 721 - Shqiptimi i masës proporcionale të sanksionit ekonomik ndaj 3P Shpk

  Konform procedurave të rregullta ligjore, në ushtrim të mandatit të saj ligjor, Bordi Drejtues i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen LXXIV) me radhë të mbajtur me datat; 12 dhe 13/11/2015, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe dëshmive të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Nëntor 2015

  Vendimi Nr.720 Për Miratimin e Këshillimit Publik të Dokumentit ‘Draft Rregullores për Kontratat, Transparencën dhe Publikimin e Informatave për ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve publike të komunikimeve elektr

  Në mbështetje të neneve; nenit 3, paragrafi 1), nenit 10, paragrafët 4) dhe 22), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si; Ligji ose LKE); Udhëzuesit për Procedurat e Këshillimit me Publikun, të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 30 Tetor 2015

  VENDIM Nr. 707 Për Zgjidhjen e mosmarrëveshjeve per Interkoneksionin në mes të operatorit IPKO Telecommunications LLC dhe PTK Sh.A

  Në mbështetje të nenit 10, paragrafi 8), nenit 37 paragrafët 1) dhe 2), neni 79, paragrafi 2) dhe neni 84 të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si; Ligji ose LKE) dhe në bazë të kerkesës së operatorit IPKO Telecommunications LLC (tutje referuar si; IPKO)...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Tetor 2015

  Vendim Nr.702 për Ri-organizimin e Brezit 1800 MHz me subjekt të zhvendosjes - Telekomi i Kosovës

  Autoriteti njofton se ne mbledhjen e tij te fundit ( LXXIII) ka miratuar dhe nxjerre Vendimin Nr. 702 per riorganizimin e bllokut frekuencore 2x10 MHz ne brezin 1800 MHz per operatorin TK Sh.A si pjesë përbërëse e procesit te ndarjes dhe përcaktimin e resurseve frekuencore shtese ne po te njëjtin brez 1800 MHz, dhe...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Tetor 2015

  Vendim Nr 697 - Miratimin e tarifave per licencim dhe tarifes se rregullt vjetore per sherbimet postare

  Në mbështetje të neneve; neni 10 paragrafi (23), neni 79 paragrafi (2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, (tutje; LKE); nenit 6 paragrafi (1), nën-paragrafi (1.5) dhe nenit 26 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 03/L-173 për Shërbime Postare (tutje; Ligji) dhe në përputhje...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 15 Tetor 2015

  Vendimi nr. 696 për Revokimin e Licencave Individuale për Ofruesit e Rrjeteve dhe/ose Shërbimeve të Komunikimeve Eletronike të listuara në Shtojcën A) të këtij aktvendimi

  Në mbështetje të nenit 10, paragrafi 7) dhe paragrafi 14); nenit 15; nenit 16; nenit 17; nenit 79, paragrafi 2); dhe nenit 106, paragrafi 2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar; Ligji ose LKE);, nenit 4 dhe nenit 9, paragrafi 3) të Rregullores Nr. 25 për Autorizimet e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 15 Tetor 2015

  Vendim Nr 695 - Miratimi i Tarifave te Sherbimeve Universale Postare

  Në mbështetje të neneve; neni 10 paragrafi (23), neni 79 paragrafi (2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, (tutje; LKE); neneve; neni 6 paragrafi (1.3) të Ligjit Nr. 03/L-173, për Shërbime Postare (tutje; Ligji); nenit 16 pika (3) e Udhëzimit Administrativ Nr. 05/2012, për licencim...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 15 Shtator 2015

  Vendimi nr. 689 për Caktimi e bllokut numerik nga seria e numeracionit Gjeografik per përdorim nga “Telekomi i Kosovës” Sh.A.

  Bordi i ARKEP në mbledhjen e LXXII e mbajtur me datën 11 Shtator 2015, me Vendimin nr. 689 (nr. prot. 037/B/15), ka caktuar blloqe numerike nga seria e numeracionit Gjeografik për përdorim nga ana e Telekomit të Kosovës.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Korrik 2015

  VENDIMI Nr. 664 Mbi Ndryshimin dhe Plotësimin e Vendimeve Nr. 659 (Ref.Nr.Prot 029/B/15) Nr.653 (Ref.Nr.Prot 024/B/15)

  Bordi Drejtues i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) në mbledhjen e LXX) pas shqyrtimit të administruar lidhur me shtyrjen e afatit të këshillimit formal si dhe me qëllim të lejimit të mjaftueshëm të kohës për operatorët e kualifikuar PTK Sh.A. dhe...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Qershor 2015

  VENDIM Nr. 656 Mbi Ndryshimin Rregullores Nr. 20 për Kualitetin e Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike (Ref. Nr. Prot. 043/B/13; dt.09/12/2013)

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neneve; neni 10 paragrafi 4), dhe neni 79 paragrafi 2) (tutje referuar si; Ligji); Rregulloren Nr. 20 për Kualitetin e Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike (Ref. Nr.Prot. 043/B/13); dhe në përputhje me procedurat e parapara sipas; 107 dhe...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Qershor 2015

  Vendim Nr. 654 - Urdheri dhe Shqiptimi i mases se sanksionit ekonomik ndaj Primail Shpk

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Qershor 2015

  VENDIM Nr. 653 Për Miratimin e Dokumentit për Inicimin e Procedurës së Këshillimit Formal me Palët e Interesit për ‘Ndarjen (caktimin) e resurseve shtesë frekuencore në brezin 1710 – 1785 & 1805

  Bordi i ARKEP në mbledhjen e rregullt të LXIX) me radhë të mbajtur më datë; 12/06/2015 sipas procedurave të përcaktuara, lidhur me pikën 1) të rendit të ditës mori në shqyrtim dokumentacionin e përgatitur nga departamenti funksional; Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 29 Maj 2015

  Vendim Nr.645 - Vendimi për zgjidhjen e mos-marrëveshjes mes operatorëve të rrjetave

  Bordi i ARKEP në mbledhjen e LXVIII) me radhë të mbajtur me datat: 04 dhe 05/2015, bazuar në shqyrtimin e administruar të materialeve të lëndës si dhe raportin e paraqitur nga Komisionit Funksional, me konstatimet dhe rekomandime lidhur me
  çështjen e përdorimit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 27 Maj 2015

  Vendim Nr.644 - Inicimi i procesit të Analizës së Tregut të Terminimit në rrjetat mobil

  Bordi i ARKEP në mbledhjen e LXVIII) me radhë të mbajtur me datat; 04 dhe 05/2015, bazuar në shqyrtimin e administruar të materialeve të lëndës, si dhe rekomandimit të paraqitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), me qëllim të jetësimit të dispozitave të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Maj 2015

  Vendimi nr.637 Për ‘Caktimin e bllokut numerik Jo-Gjeografik-mobil nga seria (0)45 1xx xxx për përdorim nga Operatori PTK Sh.A.-Vala’

  Bordi i ARKEP pas shqyrtimit të kërkesës së operatorit PTK sh.a., në mbledhjen e LXVIII) me radhë të mbajtur me datat; 04 dhe 05 Maj, 2015 me Vendimin Nr.637 (Ref. Nr.Prot.019/B/15) ka aprovuar kërkesën e PTK sh.a. për caktimin e Bllokut numerik jo-gjeografik (seria 45: 100 000 – 199 999)...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Maj 2015

  Vendim Nr. 636 - Shqiptimin e masës proporcionale të sanksionit dhe urdhrit për sjellje në pajtueshmëri me dispozitat e Ligjit për Komunikime Elektronike

  Bordi Drejtues i Autoritetit Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e rregullt të LXVIII) të mbajtur me datat; 04 dhe 05 Maj, 2015 sipas procedurave të përcaktuara administroi shqyrtimin përmbyllës të dokumentacionit të lëndës të sistemuar nga...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 27 Mars 2015

  Vendimi nr. 612 për Inicimin e Procesit për zgjidhjen e mos-marrëveshjeve për përdorimin e infrastrukturës (shtyllave) të operatorit PTK Sh.A. nga operatorët “IPKO Telecommunications” LLC dhe “Kujtesa

  Bordi i ARKEP në mbledhjen e LXVI) me radhë të mbajtur me dt. 11 dhe 12 mars 2015, me Vendimin nr. 612 (nr. prot. 016/B/15) ka Autorizuar fillimin e procesit për zgjidhjen e mos-marrëveshjes për përdorimin e infrastrukturës së komunikimeve elektronike të operatorit PTK Sh.A. njësia biznesore...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Mars 2015

  VENDIMT Nr. 611 për përfundimin e vlefshmërisë së Licencës të operatorit postar ‘Salbatring Int. Shpk

  Në mbështetje të nenit 79 paragrafi (2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, (tutje; LKE); neneve; neni 6 nën-paragrafi (1.2),neni 25 paragrafi (1.1) të Ligjit Nr. 03/L-173, për Shërbime Postare (tutje; Ligji); nenit 14 të Udhëzimit Administrativ Nr. 05/2012, për licencim...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Mars 2015

  Vendim Nr. 608 - Shqiptimin e masës proporcionale të sanksionit dhe urdhrit për sjellje në pajtueshmëri me dispozitat e Ligjit për Komunikime Elektronike

  Bordi Drejtues i Autoritetit Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e rregullt të LXVI) të mbajtur me datat; 11 dhe 12 Mars, 2015 sipas procedurave të përcaktuara administroi shqyrtimin përmbyllës të dokumentacionit të lëndës të sistemuar nga...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Mars 2015

  Vendimi nr. 607 për Caktimi e bllokut numerik nga seria e enumeracionit Gjeografik per përdorim nga “FiberLink” Sh.P.K.

  Bordi i ARKEP në mbledhjen e LXVI) të mbajtur me datat 11 dhe 12 mars 2015, me Vendimin nr. 607 (nr. prot. 013/B/15), ka caktuar bllokun numerik nga seria e numeracionit Gjeografik për përdorim nga “FiberLink” Sh.P.K.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Shkurt 2015

  VENDIM Nr. 595 Për Përcaktimin e tarifave të Qasjes dhe thirrjeve (Kombëtare dhe Ndërkombëtare) në rrjetin publik telefonik fiks të operatorit, PTK Sh.A.

  Në mbështetje të neneve; neni 1, neni 3, nenit 10, paragrafi 5) dhe 7), neni 32, neni 36, neni 37, neni 40, paragrafi 4), neni 79, paragrafi 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji); dhe në referim të nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr. Prot. 161/06)...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Shkurt 2015

  VENDIM Nr. 594 Për Përcaktimin e Tarifës për Ofrimin e Qasjes me shumicë (WLR) në rrjetin publik telefonik fiks të Operatorit PTK Sh.A.

  Në mbështetje të neneve; neni 1, neni 3, nenit 10, paragrafi 5) dhe 7), neni 32, neni 33, neni 36, neni 37, neni 38, neni 40, paragrafi 4), neni 79, paragrafi 2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si; Ligji); dhe në referim të nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Shkurt 2015

  VENDIM Nr. 593 Për Miratimin e Ofertës Referente për ofrimin e Qasjes me shumicë në Infrastrukturën e rrjeteve fizike (përfshirë qasjen e ndarë, të pjesshëm dhe të plotë) për ofrimin e

  Në mbështetje të neneve; neni 1, neni 3, nenit 10, paragrafi 5) dhe 7), neni 32, neni 36), neni 37), neni 40, paragrafi 4), neni 79, paragrafi 2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si; Ligji); Rregullores Nr. 6 për Sigurimin e Qasjes (Ref. Nr. prot. 012/B/11); Rregullores Nr. 8...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Shkurt 2015

  VENDIM Nr. 592 Mbi Zgjidhjen e mosmarrëveshjes për interkoneksion ndërmjet operatorëve ‘Kujtesa.Net’ Sh.P.K. dhe ‘IPKO Telecommunications’ L.L.C

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, nenet; neni 3;, neni 9 paragrafi 3.7);, neni 10 paragrafi 8);, neni 36 paragarfi 1.4);, neni 37 paragarfi 2.1);, neni 79 paragrafi 2);, dhe neni 84 paragrafët 1), 14) dhe 15);, (tutje referuar si; Ligji ose LKE) dhe në përputhje me dispozitat e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 06 Shkurt 2015

  VENDIM Nr. 589 - Ndryshimi dhe Plotësimi i Rregullores Nr. 20 për Kualitetin e Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neneve; neni 10 paragrafi 4), dhe neni 79 paragrafi 2) (tutje referuar si; Ligji);, Rregulloren Nr. 20 për Kualitetin e Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike (Ref. Nr.Prot. 043/B/13); dhe në përputhje me procedurat e parapara sipas; 107...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Shkurt 2015

  Vendim Nr.585 per Ndalimin e Aktiviteteve te pa-licencuara te sherbimeve postare

  Në mbledhjen e rregullt të BoD, të LXV), të mbajtur më datë; 27 Janar, 2015, bazuar në shqyrtimin e njoftimit dhe ankesës së parashtruar nga OPP 'Posta e Kosovës Sh.A', dhe provave të administruara nga zyrtarët e autorizuar sipas 'Autorizimit Specifik' (Ref.Nr. Prot. 009/2/15 datë;...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Dhjetor 2014

  Vendim Nr 566-Miratimi i Rregullores për Analizat e Tregut

  Në mbështetje të neneve; nenit 3, neni 9, paragrafët 1) dhe 3), nenit 10, paragrafët 4) dhe 5), nenit 29, nenit 31, paragrafi 1), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 17 Nëntor 2014

  Vendimi Nr.548 Për Implementimin e detyrimit të Operatorit IPKO Telecommunications LLC për Publikimin e kërkesave për Qasje dhe Interkoneksion për Terminimin e Thirrjeve në Rrjetin e Telefonisë Fikse

  Në mbështetje të neneve; neni 1, neni 3, nenit 10, paragrafi 4) dhe 5), neni 32, neni 36), neni 37), neni 40, paragrafi 4), neni 79, paragrafi 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109, Rregullores për Sigurimin e Qasjes (Ref. Nr. Prot. 012/B/11); Rregullores për Interkoneksionin (Ref. Nr. Prot....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 17 Nëntor 2014

  Vendimi Nr.547 Për Miratimin e Ofertës Referente të Interkoneksionit (RIO) të Operatorit PTK Sh.A.

  Në mbështetje të neneve; neni 1, neni 3, nenit 10, paragrafi 4) dhe 5), neni 32, neni 36), neni 37), neni 40, paragrafi 4), neni 79, paragrafi 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109, Rregullores për Sigurimin e Qasjes (Ref. Nr. Prot. 012/B/11); Rregullores për Interkonesionin (Ref.Nr. Prot....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Gusht 2014

  VENDIMI Nr. 525 Për ‘Caktimin e blloqeve numerike nga seria e numeracionit Gjeografik për përdorim nga KujtesaNet sh.p.k.’

  Bordi i ARKEP në mbledhjen e LXI me radhë të mbajtur me dt. 30/07/2014, bazuar në shqyrtimin e administruar të materialeve të lëndës, si dhe rekomandimit të paraqitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe konfirmimit të dhënë gjatë shqyrtimit nga Departamenti Ligjor...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Gusht 2014

  VENDIMI Nr. 524 Për ‘Caktimin e blloqeve numerike nga seria e numeracionit Gjeografik për përdorim nga PTK Sh.A./TiK’

  Bordi i ARKEP në mbledhjen e LXI me radhë të mbajtur me dt. 30/07/2014, bazuar në shqyrtimin e administruar të materialeve të lëndës, si dhe rekomandimit të paraqitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe konfirmimit të dhënë gjatë shqyrtimit nga Departamenti Ligjor...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Gusht 2014

  VENDIMI Nr. 523 Për ‘Rezervimin e blloqeve numerike Jo-Gjeografik - mobil nga seria (0)43 dhe (0)49 dhe Caktimin e blloqeve (0) 43 8xx xxx dhe (0) 439xx xxx për përdorim nga Operatori IPKO Telecommunications LLC’

  Bordi i ARKEP në mbledhjen e LXI me radhë të mbajtur me dt. 30/07/2014, bazuar në shqyrtimin e administruar të materialeve të lëndës, si dhe rekomandimit të paraqitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe konfirmimit të dhënë gjatë shqyrtimit nga Departamenti Ligjor...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Gusht 2014

  VENDIM Nr. 522 Për Miratimin e Këshillimit publik të Dokumentit Draft Rregullore për Analizat e Tregut

  Bordi i ARKEP në mbledhjen LIX) të mbajtur me datat; 8 dhe 10 Prill, 2014 dhe shqyrtimit përmbyllës të administruar në mbledhjen e LX) të mbajtur me datë; 28 Maj, 2014, pas shqyrtimit të materialeve shkresore të përgatitura, nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), dhe konfirmimit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Gusht 2014

  Vendim Nr 521 - Miratimi i Rregullores për Planin Kombëtar të Numeracionit

  Bordi i ARKEP në mbledhjen LX) të mbajtur me datë; 28 Maj, 2014, sipas konkluzioneve të nxjerra lidhur me pikën 1) të rendit të ditës; dhe shqyrtimit përmbyllës të administruar në mbledhjen e LXI) të mbajtur me datë; 30 Korrik, 2014 referuar pikës së 2) të rendit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Prill 2014

  Vendimi nr. 479 për miratimin e Rregullores për Autorizime te Përgjithshme

  Bordi në mbledhjen e LIX) te mbajtur me dt. 8 dhe 10 Prill 2014, pasi administroi shqyrtimin përmbyllës te materialit te përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike me asistencën teknike nga TAIEX (Ref. Vizita studimore ne Letoni #50058) me vendimin nr. 479 (nr. prot. 014/B/14) miratoi Rregulloren për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Prill 2014

  Vendim Nr.475 - Miratimin e Reg. Nr.25 per Ndarjen e Llogarive

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e LVIII me radhë të mbajtur më datë: 27 & 28 shkurt 2014, pas shqyrtimit të dokumentacionit të përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) me përkrahje dhe bashkëpunim me...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Mars 2014

  Vendimi nr. 470 – Miratimi i Keshillimit Publik te Dokumentit ’Draft Rregullore per Planin Kombetar te Numeracionit per Rrjetet e Komunikimeve Elektronike ne Republiken e Kosoves’

  Ne mbledhjen e LVII) te mbajtur me dt. 3 dhe 4 shkurt 2014, pas shqyrtimit te materiatlit te pergaditur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), ne mbështetur të nenin 3 paragrafi 1), nenin 10) paragrafi 11) dhe 12), nenin 79 paragrafi 1) dhe 2), nenin 82 paragrafi 1) dhe 3) të Ligjit Për Komunikimet Elektronike Nr....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Mars 2014

  Vendimi Nr. 466 për shqiptimin e masës sanksionuese për NPSH ARTMOTION

  Bordit I Autoritetit për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP), ne mbledhjen e radhës LVIII te mbajtur me datat; 27/28 Shkurt 2014, konform procedurave te përcaktuara, administroi shqyrtimin përmbyllës te dokumentacionit te lendes te sistemuara nga departamentet funksionale,Departamenti për Menaxhimin e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Mars 2014

  Vendimi Nr. 465 për shqiptimin e masës sanksionuese për RTV Dukagjini Sh.p.k

  Bordit i Autoritetit për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP), ne mbledhjen e radhës LVIII te mbajtur me datat; 27/28 Shkurt 2014, konform procedurave te përcaktuara, administroi shqyrtimin përmbyllës te dokumentacionit te lendes te sistemuara nga departamentet funksionale,Departamenti për Menaxhimin e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 05 Mars 2014

  Vendimi Nr.462 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullore Nr.16 për Shërbimet Radio Amatore në Republikën e Kosovës

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Shkurt 2014

  Vendimi nr 458 - Miratimi i Rregullores per Standardet e Kualitetit te realizimit te ShUP

  Konform procedurave të përcaktuara me dispozitat e ligjeve bazë dhe rregulloren e brendshme të Autoritetit, mbështetur në konkluzionet e dala nga mbledhja e LVII) e BoD e mbajtur me datat; 3 & 4 Shkurt, 2014 ndërlidhur me pikën 4) të rendit të ditës, me “Vendimin Nr. 458 –...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Shkurt 2014

  VENDIMI Nr.452-Miratimi i Vendimit për Kufizimin e Numrit të Autorizimeve për Shfrytëzimin e Resurseve të Komunikimeve Elektronike-Radio Frekuencat

  Në mbledhjen e LVII) të mbajtur me datat; 3 & 4 Shkurt, 2014 mori në shqyrtimin përfundimtar Draft_Vendimin e përgaditur nga Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave për kufizimin e numrit të autorizimeve për shfrytëzimin e resurseve të komunikimeve elektronike, radio frekuencat.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 31 Dhjetor 2013

  VENDIM Nr. 439-Miratimin e ‘Rregullores për Dhënien dhe Shfrytëzimin e Radio Frekuencave’’

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e LV) me radhë të mbajtur më datë; 4 Dhjetor, 2013, pas shqyrtimit te dokumentacionit dhe “Rregullores për Dhënien dhe Shfrytëzimin e Radio Frekuencave’’ te pergaditure nga Departamenti I...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Dhjetor 2013

  Vendimi nr. 431 – Miratimi e fillimit te keshillimit publik “Draft Rregullorja per Autorizimet e Pergjithshme “

  Bordi në mbledhjen e LV) me radhë të mbajtur më datë; 4 Dhjetor 2013, shqyrtoi materialin e përgatitura nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) në referim të çështjes për implementimin e dispozitave të Ligjit dhe fillimin e procesit të këshillimit publik të;...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 09 Dhjetor 2013

  Vendimi Nr.424. mbi miratimin e Rregullores për Kualitetin e shërbimeve te komunikimeve elektronike

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e LIV me radhë të mbajtur më datë: 13 dhe 19 Nëntor 2013, pas shqyrtimit të dokumentacionit të përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) me përkrahje dhe bashkëpunim me...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Dhjetor 2013

  Vendim Nr.422 - Miratimi i Keshillimit Publik per Kufizimin e Numrit te Autorizimeve

  Bordi i ARKEP në mbledhjen e LI) të mbajtur me datë; 6 Gusht, 2013 (Ref. ARKEP Nr. Prot. 030/B/13) dhe shqyrtimit përcjellës të administruar në mbledhjen e LIII) të mbajtur me datë; 22 Tetor, 2013 (Ref. ARKEP Nr. Prot. 036/B/13) si pjesë e paketës së vlerësimeve dhe rekomandimeve...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Nëntor 2013

  Vendim Nr.421 - Miratimin e fillimit te Keshillimit Publik te Draft Reg. per Ndarjen e Llogarive

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) në mbledhjen e LIII me radhë, të mbajtur më datë 25 tetor 2013, duke u mbështetur në nenet 79 dhe 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit Për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 i miratuar me datë 12 tetor 2012,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 04 Tetor 2013

  Vendimi Nr.400 për Liberalizimin e mëtutjeshëm të shërbimeve mobile brezëgjëra përmes lejimit të përdorimit të teknologjive të reja që mundësojnë shërbimet e avancuara mobile

  Në mbështetje te nenit 9 paragrafi 3.3, 3.5,3.6 dhe 3.7, nenit 45 paragrafi 2 dhe nenit 46.2.2 të Ligjit të Komunikimeve Elektronike nr. 04/L-109, Planit Kombëtar i shpërndarjes se spektrit frekuencor, i miratuar nga Kuvendi i Kosovës sipas vendimit nr. 04-V-93 dt. 23 Qershor 2013, Plani i përdorimit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Gusht 2013

  VENDIM Nr. 390 Për Lidhjen e Marrëveshjes për Interkoneksion në mes të PTK Sh.A njësia TiK dhe Kosova Communications sh.p.k.

  Në mbështetje të nenit 15 paragrafi (3.1), nenit 32, nenit 33 paragrafi (3), nenit 34, nenit 36, nenit 37, nenit 79 paragrafin (1) dhe (2) dhe nenit 84 të Ligji për Komunikime Elektronike Nr.04/L- 109 (tutje referuar si – Ligji); Rregullores për Interkoneksion (Ref. Nr.Prot.033/B/11); Rregullores për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Korrik 2013

  VENDIM Nr. 382 Për Miratimin e dokumentit për këshillim publik ‘Draft Rregullorja për Dhënien dhe Shfrytëzimin e Radio Frekuencave’

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e L me radhë të mbajtur më datë; 5 Korrik, 2013, mori në shqyrtim dokumentacionin e përgatitur nga Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave (DMF) me përkrahje dhe bashkëpunim me ekspertët e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Korrik 2013

  Vendim Nr 381 - Rezervimi i Serise 045 7x per shfrytezim nga Operatori Virtual Mobil Zmobile

  Bordi i ARKEP në mbledhjen e L me radhë të mbajtur më datë; 04 Korrik 2013, bazuar në shqyrtimin e materialeve të përgatitura dhe prezantuara nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe Departamentit Ligjor (DL) të ARKEP-it, lidhur me ecurinë e procesit të ndarjes së resurseve...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 17 Korrik 2013

  Vendim Nr.380, Miratimi Dokumentit ‘Rregullorja Teknike për Radio Pajisjet dhe Pajisjet Terminale Telekomunikuese dhe Kompatibilitetit Elektromagnetik (Njohja e Konformitetit)

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP),në mbledhjen e L me radhë të mbajtur më datë: 04 Korrik 2013, mori në shqyrtim dokumentacionin e përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) në bashkëpunim me Departamentin për Radio Monitorim dhe...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Korrik 2013

  VENDIM Nr. 379 Për Implementimin e Obligimit për Operatorin PTK Sh.A. lidhur me ‘Kontrollin e çmimeve dhe llogaritjen e kostos sipas metodës së shpërndarjes së plotë të kostos (Fully Distributed Co

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP),në mbledhjen e L me radhë të mbajtur më datë; 04 Korrik 2013, bazuar në shqyrtimin e materialeve të përgatitura dhe prezantuara nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), për ofruesin e rrjetit dhe...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Korrik 2013

  Vendim Nr 378 - Miratimi i Raportit dhe Heqja e obligimeve per OFNT per PTK Sh A

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP),në mbledhjen e L të Bordit të mbajtur me datë: 04 Korrik 2013, bazuar në shqyrtimin e materialeve për analizat e tregut të Linjave me qira dhe përcaktimin e operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT),...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Korrik 2013

  Vendim Nr. 377 - Miratimi i dokumentit - Rregullore per Pagesat e Mbikeqyrjes se Tregut te KE

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e L me radhë të mbajtur më datë: 04 Korrik 2013, mori në shqyrtim dokumentacionin e përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (tutje referuar si - DKE) për ecurinë e procesit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 27 Qershor 2013

  Vendim Nr.369 - Miratimi i Keshillimit Publik per Inicimin e Procedurave per Dhenien ne Shfrytezim te Brezit 3400- 3800 MHz

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen XLIX me radhë të mbajtur më datë; 20/05/2013 sipas procedurave të përcaktuara,
  mori në shqyrtim dokumentacionin e përgatitur nga departamenti funksional; Departamenti për Menaxhimin e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Qershor 2013

  Vendim Nr.360 - Vendimi per leshimin e Autorizimit Individual dhe Shqiptimin e Mases se Sanksionit per KujtesaNET Shpk

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen XLIX me radhë të mbajtur më datë; 20/05/2013, sipas procedurave të përcaktuara administroi shqyrtimin përmbylllës të dokumentacionit të lëndës të sistemuar nga departamentet...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Qershor 2013

  Vendim Nr.359 - Shqiptimin e Mases se Sanksionit Ekonomik ndaj KujtesaNET Shpk

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP),në mbledhjen XLIX me radhë të mbajtur më datë; 20/05/2013, sipas procedurave të përcaktuara administroi shqyrtimin përmbyllës të dokumentacionit të lëndës të sistemuar nga departamentet...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Qershor 2013

  Vendim Nr 358 - Shqiptimin e Mases se Sanksionit Ekonomik ndaj IPKO Telecommunications LLC

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen XLIX me radhë të mbajtur më datë; 20/05/2013, sipas procedurave të përcaktuara, administroi shqyrtimin përmbyllës të dokumentacionit të lëndës të sistemuar nga departamentet...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Qershor 2013

  Vendim Nr 357 - Miratimi i faze se dyte te Keshillimit Publik te Draft Rregullores per QoS

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e XLIX me radhë të mbajtur më datë: 20 Maj 2013, pas shqyrtimit të dokumentacionit të përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) me përkrahje dhe bashkëpunim me ekspertët e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Prill 2013

  Vendim Nr 333 - Miratimi i Keshillimit Publik - Rregullore per Pagesat e Mbikeqyrjes se Tregut te KE

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare ARKEP –së në mbledhjen e XLVII me radhë të mbajtur më dt. 02 Prill 2013, shqyrtoi dokumentacionin e përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe vendosi për fillimin e procesit të këshillimit publik...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Mars 2013

  Vendimi Nr.323-Miratimi i ndryshimit dhe plotësimit të Rregullores për Shërbimet e Radio Amatorëve në Republikën e Kosovës (Reg.Nr.16-Ref.Nr.Prot.056/B/11)

  Bordi i Autoritetit Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e XLIV me radhë të mbajtur me datë; 19 Janar 2013, mori në shqyrtim çështjen me objekt, ‘Ndryshimi dhe Plotësimin e Rregullores Nr.16 për Shërbimet Radio Amatore në Republikën e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Shkurt 2013

  Vendim Nr 321 - Miratimi i Planit te Perdorimit te Radio Frekuencave

  Bordi i Autoritetit Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e XLIV me radhë të mbajtur me datë; 19 Janar 2013, pas shqyrtimit të dokumentacionit të përgatitur nga Departamenti për Menaxhim të Frekuencave, miratoi “Planin e Përdorimit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Shkurt 2013

  Vendim Nr. 320 - Miratimi i Procedures se Keshillimit Publik te Draft Rregullores per QoS

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e XLV me radhë të mbajtur më datë: 19 Shkurt 2013, pas shqyrtimit të dokumentacionit të përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) me përkrahje dhe bashkëpunim me ekspertët e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Shkurt 2013

  Vendimi Nr.312-Alokimi i blloqeve numerike sipas kodeve gjeografike


  Bordi i Autoritetit Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e XLIV me radhë të mbajtur me datë; 29 Janar 2013, miratoj vendimin e alokimit të dy blloqeve numerike sipas kodeve gjeografike të destinimit 490xx dhe 499xx.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 08 Shkurt 2013

  Vendimi Nr.309-Miratimi i struktures Organizative

  Në mbështetje të neneve; nenit 78, paragrafët 1, dhe 4, pika 4.1.5, dhe nenit 79 paragrafët 1, 2, 5 dhe 6 të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme të Autoritetit Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare, Bordi Drejtues i ARKEP,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 31 Dhjetor 2012

  Vendim Nr.299 - Miratimi i Keshillimit Publik per Lejimin e Sherbimeve Mobile Brezegjera

  BoD në mbledhjen e XLIII me radhë të mbajtur me date;27 Dhjetor 2012, mori në shqyrtim draft dokumentacionin teknik dhe legal të zhvilluar nga Grupi I Ekspertëve (tutje GPE) i themeluar sipas vendimit të BoD Nr.267 ndërlidhur me zbatimin e vendimit të Qeverisë së Republikës së...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Dhjetor 2012

  Vendimi Nr. 295 per Miratimin e Rregullores se Pageses per Shfrytzimin e Radio Frekuencave


  BoD në mbledhjen e XLII me radhë të mbajtur më datë; 06 dhjetor 2012, bazuar në shqyrtimin e komenteve të pranuara gjatë procesit të këshillimit publik të iniciuar sipas aktvendimit Nr. 270 të BoD dhe materialeve të përgatitura dhe prezantuara nga Departamenti për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Dhjetor 2012

  Vendimi Nr. 294- Shqiptimi i Sanksionit Ekonomik dhe Urdherimin e ndalimit te perdorimit te pa-autorizuar te radio frekuencave nga Radio Televizioni Dukagjini Sh.p.k

  BoD në mbledhjen e XLII me radhë të mbajtur më datë; 06 dhjetor 2012, bazuar në shqyrtimin e dosjes së lëndës mbi shfrytëzimin e brezit frekuencor 370 - 380 MHz për shërbimet Pikë-Pikë (PMP) nga ana e operatorit radio difuziv, RTV Dukagjini sh.p.k., shqyrtim ky i iniciuar...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Dhjetor 2012

  Vendimi Nr.293 Miratimi i Kushteve te Kontrates se pergjithshme TIK

  BoD mbledhjen e XLII me radhë të mbajtur më datë 06 dhjetor 2012, bazuar në shqyrtimin e materialeve të përgatitura dhe prezantuara nga Departamenti i Telekomunikacionit (DT), për ofruesin e shërbimeve të komunikimeve elektronike PTK Sh.A./TiK (tutje referuar si – TiK) në referim të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Dhjetor 2012

  Vendim Nr.285 - Shqyrtimi i Ankesave ndaj Vendimit Nr. 271

  BoD në mbledhjen e XLII të mbajtur më datë; 06 Dhjetor, 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ARKEP, mori në shqyrtimin përfundimtar ankesat e parashtruara nga dy operatorët e rrjetave mobile ndaj vendimit Nr. 271 (Nr. Prot. 086/A/12) të nxjerr nga...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Dhjetor 2012

  Vendimi Nr.283 - Miratimi i Keshillimit Publik te Ofertes Referente per IPKO

  BoD në mbledhjen XVI të mbajtur me datë; 27 Nëntor 2012, sipas procedurave të përcaktuara me rregulloren e brendshme të ARKEP-it, mori në shqyrtim dokumentet respektivisht degjoi veprimet e administruara nga Departamenti i Telekomunikacionit ndërlidhur me obligimet e dala nga procesi i analizes se tregut...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Dhjetor 2012

  Vendimi Nr.282 - Ndryshimi dhe Plotesimi i Vendimit Nr. 218

  BoD në mbledhjen XVI të mbajtur me datë; 27 Nëntor 2012, sipas procedurave të përcaktuara me rregulloren e brendshme të ARKEP-it, pas shqyrtimit të kërkesës së Grupit Punues për lejimin e zgjatjes së afatit per “Analizen e Tregjeve të Linjave me Qira”, vendosi të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Dhjetor 2012

  Vendim Nr.281 - Miratimi i Keshillimit Publik te Ofertes Referente per PTK-TiK

  BoD në mbledhjen XVI të mbajtur me datë; 27 Nëntor 2012, sipas procedurave të përcaktuara me rregulloren e brendshme të ARKEP-it, mori në shqyrtim dokumentet e paraqitura nga Departamenti i Telekomunikacionit ndërlidhur me obligimet e dala nga procesi i analizës së tregut për operatorin...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Dhjetor 2012

  Vendimi Nr.280 - Miratimi i Keshillimit Publik per Ndryshimin dhe Plotesimin e Rregullores Nr. 16

  BoD në mbledhjen XVI të mbajtur me datë; 27 Nëntor 2012, sipas procedurave të përcaktuara me rregulloren e brendshme të ARKEP-it, shqyrtoi dokumentin e paraqitur nga Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave (DMF) ndërlidhur me propozimet dhe rekomandimet e dhëna nga Shoqata e Radio Amatorëve...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Dhjetor 2012

  Vendim Nr.279 -Miratimi i Keshillimit Publik te Planit te Perdorimit te Brezeve Frekuencore

  BoD në mbledhjen XVI të mbajtur me datë; 27 Nëntor 2012, sipas procedurave të përcaktuara me rregulloren e brendshme të ARKEP-it, shqyrtoi dokumentin e paraqitur nga Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave (DMF) të Draft Planit të Përdorimit të Brezeve Frekuencore në Republikën...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Nëntor 2012

  Vendim Nr.277-Miratimi i Doracakut per Perdorimin e WebGIS

  BoD në mbledhjen e XXXX të mbajtur më datë 18/10/2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së shqyrtoi materialet e pergaditura dhe prezantuara nga Administratori i Rrjetit dhe GIS ne bashkepunim me zyrtaret pergjegjes prane Departamenteve te ART-së, me VENDIMI Nr. 277 ka...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Nëntor 2012

  Vendim Nr.276-Revokimin e Licencave te IPSWISS

  Në mbledhjen e XXXIX të mbajtur më datë; 20/09/2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së shqyrtoi raportit mbi verifikimin e ushtrimit të aktivitetit nga ana e operatorëve të licencuar, të përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit dhe KLAM, me...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Nëntor 2012

  Vendim Nr.275-Revokimin e Licences per Broadband Kosova

  Në mbledhjen e XXXIX të mbajtur më datë; 20/09/2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së shqyrtoi raportit mbi verifikimin e ushtrimit të aktivitetit nga ana e operatorëve të licencuar, të përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit dhe KLAM, me...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Nëntor 2012

  Vendim Nr.274 Revokimin e Licences TVNet Cablenet

  Në mbledhjen e XXXIX të mbajtur më datë; 20/09/2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së shqyrtoi raportit mbi verifikimin e ushtrimit të aktivitetit nga ana e operatorëve të licencuar, të përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit dhe KLAM, me...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 30 Tetor 2012

  Vendim Nr.271-Mosmarrveshja IPKO vs PTK Sh.A

  Komisioni për zgjidhjen e mosmarrëveshjes i themeluar me aktvendimin administrativ Nr. 233 (Ref. ART Nr. Prot. 059/A/12) të datës; 23 Korrik 2012, pas administrimit të veprimeve të parapara me procedurën për zgjedhjen e mos-marrëveshjes në rastin e ankesës së parashtruar nga operatori IPKO...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Tetor 2012

  Vendim Nr.270 - Miratimi i Keshillimit Publik per Plotesimin e Rregullores Nr.95/1/10

  BoD në mbledhjen e XXXX me radhë të mbajtur me datë; 18 Tetor 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, mori në shqyrtim dokumentacionin e lëndës së sistemuar nga Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave, mbi rekomandimi për inicimin e procesit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Tetor 2012

  Vendim Nr.269-Urdherim per Ndalim te Shfrytezimit te Pa-autorizuar te SF - Kujtesa.net

  BoD në mbledhjen e XXXX me radhë të mbajtur me datë; 18 Tetor 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, vazhdoi me shqyrtimin vijues të dokumentacionit të lëndës nga Sektori i Radio-monitorimit pranë Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Tetor 2012

  Vendim Nr.268-Urdherim per Ndalim te Shfrytezimit te Pa-autorizuar te SF - IPKO

  BoD në mbledhjen e XXXX me radhë të mbajtur me datë; 18 Tetor 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, vazhdoi me shqyrtimin vijues të dokumentacionit të lëndës nga Sektori i Radio-monitorimit pranë Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Tetor 2012

  Vendim Nr.267 - Formimi i GP per Liberalizimin e Sherbimeve Telekomunikuese

  Bordi Drejtues i ART-së në mbledhjen e XXXX me radhë të mbajtur me datë; 18 Tetor 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, në funksion dhe me qëllim të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Tetor 2012

  Vendim Nr.266-Ndryshimin dhe Plotesimin e Vendimit Nr.134

  Bordi Drejtues i ART-së në mbledhjen e XXXX me radhë të mbajtur me datë; 18 Tetor 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, në funksion dhe me qëllim të;

  - përmbylljes së plotë të procesit mbi alokimin e brezit 2x10 MHz...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Shtator 2012

  Vendim Nr.253 - Shqiptimi i mases sanksionuese ndaj PTK Sh A-Vala

  Bordi ART në mbledhjen e XXXIX me radhë të mbajtur me datë; 20 Shtator 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, pas shqyrtim përfundimtar të dokumentacionit të lëndës së sistemuar nga Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 17 Shtator 2012

  Vendim Nr.252 - Shqyrtimi i Ankeses se Artmotion ndaj Vendimit Nr. 240

  Bordi ART në mbledhjen e XXXVIII me radhë të mbajtur më datë; 22 Gusht 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, filloi shqyrtimin preliminar të ankesës së operatorit N.P.SH Artmotion të paraqitur ndaj vendimit # 240 (Nr. Prot. 067/A/12) të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Shtator 2012

  Vendim Nr.251 - Miratimi i Rregullores per Sherbimet Radio Amatore

  Bordi i ART në mbledhjen e XXXVIII me radhë të mbajtur më datë; 22 Gusht 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, dhe në shqyrtim të dokumentacionit të përgatitur nga Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave (DMF) mbi ecurinë e procesit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Gusht 2012

  Vendim Nr.248 Autorizimi i Transferimit te Licencave Negenet

  Bordi i ART në mbledhjen e XXXVI me radhë të mbajtur më datë; 18 Qershor 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, dhe në baze të rekomandimit të Komisionit për Licencim, Autorizim dhe Monitorim (KLAM), të dal nga mbledhja e II me dt....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Gusht 2012

  Vendimi nr.243 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores së Qasjes

  Bordi i ART në mbledhjen e XXXVII të mbajtur me datë 8 Gusht 2012, bazuar në procedurat e përcaktuara me aktet normative të aplikueshme dhe në shqyrtimin e materialit të përgaditura dhe prezantuara nga Departamenti i Telekomunikacionit, me Vendimin nr. 243 ka vendosur për ndryshimin dhe...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 09 Gusht 2012

  Vendim Nr. 240 : ‘Zgjidhja e mos-marrëveshjes ndërmjet operatorëve N.P.SH. Artmotion dhe PTK sh.a, mbi shfrytëzimin e fijeve optike të operatorit PTK sh.a.

  Komisioni për zgjidhjen e konfliktit i themeluar me aktvendimin administrativ Nr. 213 (Ref. ART Nr. Prot. 040/A/12) të datës 23 Maj 2012 pas administrimit të veprimeve të parapara me procedurat për zgjedhjen e konfliktit në rastin e ankesës së parashtruar nga operatori N.P.SH. Artmotion lidhur me...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Korrik 2012

  Vendim Nr.232 Për Shtyerjen e Afatit për përmbushjen e obligimeve të dala nga procesi i Analizës së Tregut për Operatorin PTK Sh.A/TiK

  Bordi i ART në mbledhjen e XXXVI të mbajtur me datë 18 Qershor 2012, bazuar në shqyrtimin e materialeve të përgatitura dhe prezantuara nga Departamenti i Telekomunikacionit, për ofruesin e shërbimeve telekomunikuese PTK sh.a. në referim të çështjes mbi mos implementimin e obligimeve...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Qershor 2012

  Vendim Nr. 226 - Mbi lirimin e 2x3 6 MHz ne brezin GSM 900 nga PTK Sh A-Vala

  BoD në mbledhjen e XXXVI me radhë të datës; 18 Qershor 2012, sipas procedurave të përcaktuara pas dëgjimit dhe shqyrtimit të trajtimeve plotësuese të ekspertëve të ART-së respektivisht të Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave në referim të shqyrtimit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Qershor 2012

  Vendim Nr.223 - Shqiptimi i mases sanksionuese ndaj PTK Sh.A per perdorimin e pa-autorizuar te brezit E-GSM

  Bordi i Autoritetit Rregullator me vendimin nr.223 ndaj operatorit “PTK SHA/Vala ”, ka shqiptuar masen sanksionuese konform nenit 3 .1 pika b),d) dhe f) te “Udhezimit Administrativ nr.2004/3 mbi Caktimin e Dënimeve pë Kundërvajtjet nga Telekomunikacioni”, për shkak te shkeljeve esenciale te dispozitave...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Qershor 2012

  Vendim Nr.222 Për Miratimin e çmimeve të linjave me qira për kapacitetet deri 155 Mb/s për operatorin PTK Sh.A/TiK

  Bordi i ART i përbërë nga, në mbledhjen e XXXVI të Bordit të mbajtur me datë; 18 Qershor 2012, bazuar në shqyrtimin e materialeve të prezantuara nga Departamenti i Telekomunikacionit. Miratoi çmimorën e re për operatorin PTK sh.a. lidhur me linjat e huazuara në kapacitetet deri 155...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Qershor 2012

  Vendimi 221 – Miratimi i Rregullores Nr. 15 “Rregullorja për llogaritjen e kostos sipas metodës së shpërndarjes së plotë të kostos (FDC)”

  Bordi i ART-së në mbledhjen e XXXVI me radhë të mbajtur më datë; 18 qershor 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, shqyrtoi dokumentacionin e përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit (DT) mbi ecurinë e procesit të këshillimit publik ,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Qershor 2012

  Vendim Nr.220 - Shqiptimin e mases sanksionuese ndaj PTK Sh a - Posta e Kosoves

  Bordi i ART-së në mbledhjen e XXXVI me radhë të datës; 18 Qershor 2012, sipas procedurave të përcaktuara pas trajtimit/shqyrtimit të rekomandimit të Sektorit të Shërbimeve Postare (SSHP), analizimit të materialeve dhe dëshmive të pranuara dhe konstatimeve, vendosi për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Qershor 2012

  Vendimi nr. 219 – Miratimi i fillimit te keshillimit publik te Draft Rregullores per vleresimin e konformitetit , shperndarjes dhe shfrytezimit te radio pajisjeve terminale te rrjetit te komunikimeve elektronike

  Bordi i ART -së në mbledhjen e XXXVI me radhë të mbajtur më datë; 18 Qershor 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, shqyrtoi dokumentacionin e përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit (DT) dhe ka nxjerr vendimin per "Miratimin e fillimit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Qershor 2012

  Vendim Nr.218- Fillimi i procesit te analizes se tregjeve të Linjave me Qira

  Bordi i ART në mbledhjen e XXXVI me radhë të datës; 18 Qershor 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, ka marrë vendim për fillimin e procesit të analizës së tregut të linjave me qira respektivisht nën-tregjeve përkatëse të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Maj 2012

  Vendim Nr 206 - Shqiptimi i mases sanksionuese

  Bordi i Autoritetit Rregullator me vendimin nr.206 ndaj operatorit “ NSHTUM Velania”, ka shqiptuar masen sanksionuese konform nenit 5.2 te “Udhezimit Administrativ nr.2004/3 mbi Caktimin e Dënimeve pë Kundërvajtjet nga Telekomunikacioni”, per shkak te shkeljeve esenciale te dispozitave të Ligjit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Mars 2012

  Vendim Nr 193 - Miratimi i Rregullores Nr 14 -E drejta per shteg dhe shfrytezim te perbashket te infrastruktures

  Bordi i ART-së në mbledhjen e mbajtur më datë; 14 Mars, 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, vendosi për miratimin e ‘Rregullores për të drejtën e shtegut dhe shfrytëzimin e përbashkët të infrastrukturës’.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 05 Mars 2012

  Vendim Nr 190-Miratimi i fillimit te keshillimit publik te Draft Rregullores per llogeritjen e kostos sipas medotes FDC

  Bordi i ART-së në mbledhjen e XXXII me radhë të mbajtur më datë; 22 Shkurt 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, shqyrtoi dokumentacionin e përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit (DT) dhe mori vendim për miratimin e fillimit të procesit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Mars 2012

  Vendimet për Përcaktimin e ndërmarrjeve si OFNT në Tregjet e telefonisë fikse

  Bordi i ART-së në mbledhjen e XXXII të mbajtur më datë: 22 Shkurt 2012, bazuar në shqyrtimin e materialeve dhe Raportit për analizat e tregut të Telefonisë Fikse dhe përcaktimin e operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT), të përgatitur nga Grupi Punues i Departamentit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Mars 2012

  Vendimet për Definimin e Tregjeve te telefonisë fikse

  Bordi i ART-së në mbledhjen e XXXII të mbajtur më datë: 22 Shkurt 2012, bazuar në shqyrtimin e materialeve dhe Raportit për analizat e tregut të Telefonisë Fikse dhe përcaktimin e operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT), të përgatitur nga Grupi Punues i Departamentit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Shkurt 2012

  Vendim Nr.166 - Miratimi i Rregullores per dhenien e licences per radio stacionet

  Bordi i ART në mbledhjen e XXXI, vendosi për miratimin e ‘Rregullores për Dhenien e Licencës për Radio Stacionet e Mjetit Ajror’. Vendim nr. 166, eshte marr pas përfundimit te fazës së këshillimit publik, shqyrtimit të komenteve dhe sugjerimeve të pranuara gjate kësaj faze...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Dhjetor 2011

  Vendim Nr.153- Fillimi i procesit te analizes se tregut mobil -Terminimi i thirrjeve me ze ne rrjetet mobile

  Bordi i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART) në mbledhjen e datës 29/11/2011, sipas procedurave te përcaktuara me nenet 20 dhe 22 së Rregullores se Brendshme të ART-së, ka marrë vendim për fillimin e procesit të analizës së tregut të telefonisë Moble perkatsisht...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Nëntor 2011

  Vendimi nr.151-Keshillimi publik per Draft Rregulloren për Shërbimet Radio Amatore në Republikën e Kosovës

  Bordi i ART-së në mbledhjen XXVIII e datës 15 dhe 17.11.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka marrë vendim për fillimin e këshillimit publik të "Draft Rregulloren për sherbime amatore"

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Nëntor 2011

  Vendimi nr.150-Këshillimit publik të "Draft Rregulloren për dhenien e licences per radio stacionet e mjetit ajror"

  Bordi i ART-së në mbledhjen XXVIII te datës 15 dhe 17.11.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka marrë vendim për fillimin e këshillimit publik të "Draft Rregulloren për dhenien e licences per radio stacionet e mjetit ajror"

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Nëntor 2011

  Vendim Nr.148 - Miratimi i Rregullores per Parimet dhe Procedurat e Inspektimit

  Vendimi nr. 148 mbi Miratimin e Rregullores të cekur më lartë përcakton se akti në fjalë është sjellë nga Bordi lidhur me aprovimin e këtij akti sekondar dhe i njejti hynë në fuqi më 21.11.2011, gjegjësisht në ditën e nënshkrimit të tij.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Nëntor 2011

  Vendimi nr.147-Këshillimi Publik për Draft Rregulloren: E Drejta per shteg dhe shfrytezimin e perbashket te infrastruktures

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 15 dhe 17.11.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka marrë vendim për fillimin e këshillimit publik të "Draft Rregullores për Interkoneksion”, e cila është përgatitur nga Departamenti i...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Nëntor 2011

  Vendimi 146-Këshillimi publik për Analizën e Tregut të Telefonisë Fikse

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 15.11-17.11.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka marrë vendim për fillimin e këshillimit publik të "Analizes se tregut te Telefonise Fikse", e cila është përgatitur nga Grupi Punues i Departamentit te...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Tetor 2011

  Bordi i ART në mbledhjen e XXVII mbajtur me date 10/10/2011 mori vendim (vendim # 139, Ref. ART Nr. Prot. 058/B/11) për Miratimin e Dokumentit për Këshillimin Publik të Draft Rregullores mbi Procedurat dhe Parimet e Inspektimit

  Bordi i ART në mbledhjen e XXVII mbajtur me date; 10/10/2011 mori vendim (vendim # 139, Ref. ART Nr. Prot. 058/B/11) për Miratimin e Dokumentit për Këshillimin Publik të 'Draft Rregullores mbi Procedurat dhe Parimet e Inspektimit të Zhvilluar nga ART'.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Tetor 2011

  Vendim Nr 138 - Shqiptimi i mases sanksionuese

  Bordi i Autoritetit Rregullator me vendimin nr.138 ndaj operatorit “Radio Taxi Vip”, ka shqiptuar masen sanksionuese konform nenit 5.2 te “Udhezimit Administrativ nr.2004/3 mbi Caktimin e Dënimeve pë Kundërvajtjet nga Telekomunikacioni”, per shkak te shkeljeve esenciale te dispozitave të Ligjit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Tetor 2011

  Vendim Nr 137 - Shqiptimi i mases sanksionuese

  Bordi i Autoritetit Rregullator me vendimin nr.137 ndaj operatorit “ Eurokos”, ka shqiptuar masen sanksionuese konform nenit 5.2 te “Udhezimit Administrativ nr.2004/3 mbi Caktimin e Dënimeve pë Kundërvajtjet nga Telekomunikacioni”, per shkak te shkeljeve esenciale te dispozitave të Ligjit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Tetor 2011

  Vendim Nr 136 - Shqiptimi i mases sanksionuese

  Bordi i Autoritetit Rregullator me vendimin nr.136 ndaj operatorit “TV Prizreni”, ka shqiptuar masen sanksionuese konform nenit 5.2 te “Udhezimit Administrativ nr.2004/3 mbi Caktimin e Dënimeve pë Kundërvajtjet nga Telekomunikacioni”, per shkak te shkeljeve esenciale te dispozitave të Ligjit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Tetor 2011

  Vendim Nr.135 - Amandamenti i licences GSM Nr. 111-04 te operatorit PTK sha-Vala

  Në mbledhjen e XXVII të bordit të mbajtur me datë: 10 Tetor 2011, sipas procedurave të përcaktuara me dispozitat e ligjit bazë dhe Rregulloren e Brendshme të ART-së mori vendim Nr.135 - Amandamenti i licences GSM Nr. 111-04 te operatorit PTK sha-Vala.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Tetor 2011

  Vendim Nr.134 - Per ndarjen e brezit 2 x 10 MHz ne brezin 1800 MHz per operatorin PTK sha-Vala

  Në mbledhjen e XXVII të bordit të mbajtur me datë: 10 Tetor 2011, sipas procedurave të përcaktuara me dispozitat e ligjit bazë dhe Rregulloren e Brendshme të ART-së mori vendim Nr.134 - Per ndarjen e brezit 2 x 10 MHz ne brezin 1800 MHz per operatorin PTK sha-Vala .

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Shtator 2011

  Vendimi 122 - Per Miratimin e Rregullores per KOSIX

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 06 Shtator 2011 mori vendim (Vendimi Nr.122; ART Nr.Prot.045/B/11) për miratimin e Rregullores për “Operimin e Nyjës shkëmbyese të internetit KOSIX” (Rregullorja Nr.10, ART Nr.Prot.046/B/11)

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Shtator 2011

  Vendimi 123_Miratimi i Rregullores per te dhenat statistikore periodike

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 06 Shtator 2011 mori vendim (Vendimi Nr.123; ART Nr.Prot.047/B/11) për miratimin e Rregullores për “Të dhënat statistikore periodike të operatorëve, të cilët ofrojnë shërbime telekomunikuese dhe postare” (Rregullorja Nr.11, ART...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Shtator 2011

  Vendim Nr 124 - Shqiptimi i mases sanksionuese

  Bordi i Autoritetit Rregullator me vendimin nr.124 ndaj operatorit “TAli SHPK”, ka shqiptuar masen sanksionuese konform nenit 5.2 te “Udhezimit Administrativ nr.2004/3 mbi Caktimin e Dënimeve pë Kundërvajtjet nga Telekomunikacioni”, per shkak te shkeljeve esenciale te dispozitave të Ligjit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Gusht 2011

  Vendimi i Komisionit Funksional per çeshtjen ''Nderprerja e kontrates per Qiradhenie te Fijeve Optike” nga ana e PTK-se

  Komisioni funksional duke marrë në konsideratë rëndësinë e zgjidhjes së mosmarrëveshjes subjekt i mandatit të komisionit funksional, midis operatoreve IPKO Telecommunications LLC dhe PTK sh.a, rëndësisë për tregun dhe konsumatoret e shërbimeve të komunikimeve elektronike...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Korrik 2011

  Vendim Nr 117-Miratimi i Rekomandimit per QeK per ndarjen e 2x10 MHz ne brezit 1800 MHz per operatorin PTK sh a-Vala

  Bordi i ART-së në mbledhjen e XXV të datës 13 & 14, Korrik 2011 mori vendim (Vendimi Nr.117) për Miratimi i Rekomandimit per QeK per ndarjen e 2x10 MHz ne brezit 1800 MHz per operatorin PTK sh a-Vala.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Korrik 2011

  Vendim Nr.115 - Miratimi i Dokumentit Për Këshillim Publik Për Të Dhënat Statistikore Periodike

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 14.07.2011, sipas procedurave të përcaktuara me dispozitat e ligjit bazë dhe Rregulloren e Brendshme të ART-së, mori vendim për miratimin e dokumentit

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Korrik 2011

  Vendim Nr 113 - Miratimi i dokumentit për këshillim publik KOSIX

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 14.07.2011, sipas procedurave të përcaktuara me dispozitat e ligjit bazë dhe Rregulloren e Brendshme të ART-së, mori vendim për miratimin e dokumentit për këshillim publik lidhur me ‘Operimin e Nyjës Shkëmbyese të Internetit KOSIX’

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Qershor 2011

  Vendimi Nr.102 - Miratimi i Rregullores per Interkoneksion

  Bordi i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART), në mbledhjen e datës 31.05.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, shqyrtoi dhe mori vendim për miratimin e dokumentit ‘Rregullore per Interkoneksion”.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Prill 2011

  Vendimi Nr.82 - Miratimi i Rregullores se LLU

  Bazuar në nenet, neni 4 paragrafi 4 dhe neni 6, paragrafi 1, të Ligjit mbi Telekomunikacionin Nr. 2002/07, të ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-085, Bordi i ART, në mbledhjen e datës 08.04.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e brendshme të ART

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Prill 2011

  Vendimi Nr.81 - Këshillimi Publik për Draft Rregulloren për Interkoneksion

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 08.04.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka marrë vendim për fillimin e këshillimit publik të "Draft Rregullores për Interkoneksion”

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Prill 2011

  Vendimi Nr. 80 - Miratimi i tarifave për licencim të operatorëve postar dhe vendosja e tarifës së rregullt vjetore (One-off-fee) për operatorët e Shërbimeve Postare

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 08.04.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka marrë vendim për "Miratimin e tarifave për licencim dhe tarifës së rregullt vjetore për shërbimet postare".

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 04 Mars 2011

  Vendimi Nr.70 - Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores për Licenca dhe Autorizime

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Mars 2011

  Vendim Nr.69 - Vendim Plotësues në Vendimin Nr.32 dhe Rregulloren për Regjistrimin e Përdoruesve Mobil

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 03.03.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka marrë vendim për Plotësimin e Vendimit Nr.32 dhe Rregulloren për Regjistrimin e Përdoruesve Mobil.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Shkurt 2011

  Vendimi Nr.65 - Inicimi i Këshillimit Publik per Draft Rregulloren per Shthurjen e Lakut Lokal

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 11.02.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka marrë vendim për fillimin e këshillimit publik të Draft Rregullores për “Shthurjen e lakut lokal”/”Local Loop Unbundling”

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 15 Shkurt 2011

  Vendimi Nr.64 - Miratimi i Rregullores për Sigurimin e Qasjes

  Bordi i ART-se në mbledhjen e datës 11.02.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, shqyrtoi draft rregulloren dhe dokumentacionin përcjellës, përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit me asistencën dhe mbikëqyrje profesionale nga ekspertë të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Shkurt 2011

  Vendimi Nr 58 - Fillimi i procesit te analizes se tregut fiks

  Bordi i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART) në mbledhjen e datës 26/01/2011, sipas procedurave te përcaktuara me nenet 20 dhe 22 së Rregullores se Brendshme të ART-së, ka marrë vendim për fillimin e procesit të analizës së tregut të telefonisë fikse me...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Shkurt 2011

  Vendimi Nr. 57 - Formimi i Grupit Punues per analize te tregut

  Bordi i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART) në mbledhjen e datës 26/01/2011, sipas procedurave te përcaktuara me nenet 20 dhe 22 së Rregullores se Brendshme të ART-së, ka marrë vendim për themelimin e Grupit Punues (GP) për zhvillimin e analizës së tregjeve.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 29 Dhjetor 2010

  Vendimi Nr. 52 - Këshillim Publik për Draft Rregulloren për Sigurimin e Qasjes

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 20.12.2010, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka marrë vendim për fillimin e këshillimit publik të Draft Rregullorës për “Sigurimin e Qasjes”

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Dhjetor 2010

  Vendimi Nr. 51 - Miratimi i Rregullores për “Analizën e Tregut dhe Definimin e Ofruesëve me Fuqi të Ndjeshme në Treg”

  Në mbledhjen e datës 20.12.2010 Bordi i ART-së morri vendim për miratimin e Rregullores Nr. 90/1/10 për “Analizën e Tregut

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Tetor 2010

  Vendimi Nr.38 - Për Aneksin e Rreg Nr. 153-07 Plani i Numeracionit

  Bordi i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART) në mbledhjen e datës 22/10/2010, ka marrë vendim për aprovimin e aneksit të rregullores për planin e numeracionit për rrjetat

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Tetor 2010

  Vendimi Nr. 36 - Tarifat per Numeracion

  Në bazë të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7 të ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-085, nenit 9, alineja (1), (4) dhe në bazë Rregullores për Planin e Numeracionit për Rrjetat

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Tetor 2010

  Vendimi Nr. 35 - Rregullorja per Tarifimin e Spektrit Frekuencor

  Bordi i ART-së, në mbledhjen e datës 22/10/2010 ka marrë vendim për miratimin e rregullorës për tarifimin e spektrit frekuencor.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Tetor 2010

  Vendimi Nr. 34 - Këshillimi publik per Draft Rregulloren per Analize te Tregut

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 19.10.2010 mori vendim për miratimin e fillimit të procesit të këshillimit publik mbi Draft Rregulloren, ‘Analizën e tregjeve

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Tetor 2010

  Vendimi Nr. 33 - Vendosja e Tarifave ne terminimin e thirjeve (MTR)

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 19.10.2010 mori vendim për vendosjen e tarifave të interkoneksionit në terminimin e thirrjeve mobile (ang. Mobile Termination Rates –MTR)

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Tetor 2010

  Vendimi Nr. 32 - Regjistrimi i Përdoruesve të Telefonisë Mobile

  Në mbledhjen e datës 24/09/2010 Bordi i ART-së ka marrë vendim për miratimin e Rregullores Nr.81/1/10 për “Regjistrim të Përdoruesve

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Shtator 2010

  Vendimi Nr 30 - Per shqiptimin e mases sanksionues IPKO Telecommunications LLC

  Bordi i Autoritetit Rregullator me vendimin nr.30 ndaj operatorit “IPKO ”, ka shqiptuar masen sanksionuese konform neneve 2 dhe 3.1. pika b të Udhëzimit Administrativ Nr. 2004/3, Mbi Caktimin e Dënimeve për Kundërvajtjet nga Telekomunikacioni përshkak të mos-përmbushjes nga ana e operatorit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 27 Gusht 2010

  Dokumenti kornizë (Dokumenti final) - Krijimi i Nyjes Shkëmbyese të Internetit në Kosovë

  Internet Exchange Point - IXP

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Gusht 2010

  Vendimi Nr.28 - Krijimi i Nyjes Shkëmbyese të Internetit (KOS-IXP) në Kosovë

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Gusht 2010

  Urdhëresë për Vendosjen e Kushteve Shtesë për Licencat e ISP-ve

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Gusht 2010

  Vendimi Nr.27 - Mbi Miratimin e Ndryshimit dhe Plotësimit të Rregullores për Dhënien e Licencave për Akordimin e së Drejtës për Shfrytëzimin e Radio Frekuencave (ART 008 / 08)

  Bordi i ART në mbledhjen e mbajtur me 30 korrik 2010, konform procedurave të përcaktuara me Ligjin e Telekomunikacionit dhe Rregulloret e ART, ka marr Vendim për miratimin e Ndryshim Plotësimit të Rregullores për Dhënien e Licencave për Akordimin e së Drejtës për Shfrytëzimin e Radio...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 30 Korrik 2010

  Vendimi Nr.25 - Për Miratimin e Dokumentit për Këshillim Publik "Tabela e Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Spektrit Frekuencor të Kosovës"

  Vendim për miratimin e dokumentit për Këshillim Publik "Tabela e shpërndarjes dhe shfrytëzimit të Spektrit Frekuencorë të Kosovës

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Korrik 2010

  Vendimi Nr.24 - Miratimi i Dokumentit për Këshillim Publik "Regjistrimi i Përdoruesve Mobil "

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 15 Qershor 2010

  Vendimi Nr.23 - Për ndarjen e numrave premium dhe numrave për shërbime të vecanta

  Bordi i ART në mbledhjen e datës, 15 Qershor, 2010 konform procedurave të përcaktuara me dispozitat e ligjit bazë dhe rregulloren e brendshme të ART

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 15 Qershor 2010

  Vendimi Nr.22 - Per Definimin e Perdoruesit Aktiv te Sherbimeve Telekomunikuese

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), me qëllim të:
  - menaxhimit sa më efikas të resurseve numerike,

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 15 Qershor 2010

  Vendimi Nr.20 - Per Miratimin e Rregullores per Zgjedhjen dhe Parazgjedhjen e Operatorit

  Bordi i ART-së në mbledhjen e rregullt të mbajtur më 15.06.2010 vendosi të miratojë rregulloren për Zgjedhjen dhe Parazgjedhjen e Operatorit

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 31 Mars 2010

  Vendimi Nr.13 - Përmbushja e obligimeve mbrojtëse ndaj operatorit alternativ përfshirë edhe asimetrinë

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 31.03.2010, ka marrë Vendim për “Përmbushjen e obligimeve mbrojtëse ndaj operatorit alternativ

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Mars 2010

  Vendimi nr.12

  Vendimi për standardizimin e raportimit të operatorëve të licencuar

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Mars 2010

  Udhëzues / Qarkore Ligjore për "Përkufizimin e dukurisë SIM-to-SIM"

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Shkurt 2010

  Vendimi Nr.10 - Dokumenti për këshillim publik për zgjedhjen dhe parazgjedhjen e operatorit

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 11.02.2010, mori vendimin për “Miratimin e dokumentit për këshillim publik “zgjedhjen dhe parazgjedhjen e operatorit”.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Dhjetor 2007

  Vendimi

  ART merr vendim për çmimet e interkoneksionit në mes të rrjetit mobil të PTK –së në atë të IPKONET

  lexo më shumë