Vendim nr 1017- Miratimi i Rregullores per Planin e Numeracionit - Draft II

Bordi i Autoritetit në mbledhjen e 18 të mbajtur më datë 09 Qershor 2017, pas shqyrtimit të materialit të përgaditur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), unanimisht nxori Vendimin Nr. 1017 përmes te cilit Miratohet "Rregullorja për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në Republikën e Kosovës" dhe hyn ne fuqi me date 16.16.2017.