Vendimi nr. 1029 per fillimin e procesit të konsultimit publik: Ndryshimi i Rregullores nr. 20 për Kualitetin e Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike

Në mbështetje të nenit 1, nenit 10, paragrafi 4), nenit 69 paragrafi 1) dhe  2), nenit 17, nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 82 i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti) Bordi i Autoritetit me Vendimin  Nr. 1029(nr. prot.046/B/17) miratoi fillimin e procesit të konsultimit publik për "Ndryshimin e Rregullores nr. 20 për Kualitetin e Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike ".