Vendimi nr. 1031 per fillimin e procesit të konsultimit publik: Ndryshimi i Rregullores nr. 28 për kontratat, transparencën dhe publikimin e informatave dhe masave tjera mbrojtëse për përdoruesit fundorë për ofrimi

Në mbështetje të nenit 1, nenit, nenit 3 paragrafi 1), nenit 10, paragrafi 4), nenit 64, nenit 69, nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 82 i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti) Bordi i Autoritetit me Vendimin  Nr. 1031 (nr. prot.048/B/17) miratoi fillimin e procesit të konsultimit publik për "Ndryshimin e Rregullores nr. 28 për kontratat, transparencën dhe publikimin e informatave dhe masave tjera mbrojtëse për përdoruesit fundorë për ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike ".