VENDIM Nr. 1043 Për Miratimin e “Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare - ARKEP”

Në mbështetje të nenit 78 paragrafi 1) dhe  nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si -Ligji), Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, në mbledhjen e 20-të me radhë të mbajtur më datë 18 Gusht 2017, pas shqyrtimit të materialit të përgatitur nga DL dhe eksperti i angazhuar nga EBRD, nxjerr Vendim për që të miratohet "Statuti i Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare - ARKEP".