Vendimi nr. 1100 për Miratimin e “Rregullores për Pagesat Vjetore për Mbikëqyrje dhe të Drejtën e përdorimit të Radio Frekuencave”

Në mbështetje të nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 10, paragrafi 4) dhe 12), nenit 45 paragrafët 1) dhe paragrafi 2), nenit 54 paragrafi 2.6), nenit 57 paragrafi 1) dhe 2) dhe  nenit 79  paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - Autoriteti ose ARKEP),Bordi i Autoritetit me Vendimin  Nr. 1100 (nr.prot.004/B/18) miratoi "Rregulloren për Pagesat Vjetore për Mbikëqyrje dhe të Drejtën e përdorimit të Radio Frekuencave".