VENDIMI Nr. 1112 për Shqiptimin e Sanksionit Ekonomik për operatorin IPKO Telecommunications LLC

Në mbështetje të nenit 10, paragrafi 7), nenit 17.2.8 ), nenit  79, paragrafi 1) dhe 2), nenit 101 paragrafi 2) dhe nenit 103 paragrafi 1) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar; Ligji ose LKE), në bazë të Aktgjykimit A.nr. 943/2010  të Gjykatës Themelore në Prishtinë, i vëretuar me Aktgjykimin AA.nr. 72/2016, me të cilin është kërkuar që çështja të kthehet në rishqyrtim dhe rivendoje, si dhe nenit  13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje - ARKEP ose Autoriteti), për shkak të mos zbatimit të Vendimit nr. 15 për Përgjigjimet Ligjore (nr. prot. 32/1/10),  Bordi i ARKEP me Vendimin nr. 1112 ka Shqiptuar Sanksionin Ekonomik për operatorin IPKO Telecommunications LLC (nr. prot. 006/B/18; dt. 30/01/2018).