Vendimi nr. 1171 për Miratimin e “Rregullores për Autorizime të Përgjithshme”

Në mbështetje të nenit 1, nenit 10, paragrafi 4), nenet 15, 16, 17, neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 85 i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji); në përputhje me dispozitat e nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti ose ARKEP), Bordi i ARKEP me Vendimin  Nr. 1171 (nr.prot.018/B/18, dt. 16/04/2018) miratoi “Rregulloren për Autorizime të Përgjithshme”