Vendimi nr. 1176 për Miratimin e “Rregullores për Kontratat, transparencën dhe publikimin e informatave dhe masave tjera mbrojtëse për përdoruesit fundorë për ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve të...

 

Në mbështetje  të nenit 1, nenit 10, paragrafi 4), nenet 64, 65, 66, neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 85 i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji); në përputhje me dispozitat e nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti ose ARKEP), Bordi i ARKEP me Vendimin  Nr. 1176 (nr.prot.021/B/18, dt. 19/04/2018) miratoi “Rregullores për Kontratat, transparencën dhe publikimin e informatave dhe masave tjera mbrojtëse për përdoruesit fundorë për ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike”