VENDIM Nr. 1182 -- Për Miratimin e Fillimit të Procesit të Konsultimit Publik Për Draft Rregulloren për “Shfrytëzimin e Brezeve të Radio Frekuencave për të cilat nuk kërkohet Autorizim Individual...

Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, të nenit 10, paragrafët 4),   neni 46 paragrafët 1) dhe 2. 1), neni 47 paragraf 1, neni 54 paragrafi 2.3 ) dhe 2.8), nenit 82 paragrafi 1) dhe 2) dhe  neni 98 dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si; ARKEP ose Autoriteti), Bordi Drejtues i Autoritetit unanimisht morri Vendimin Nr. 1182 permes se cilit  Miratohet fillimi i Konsultimit Publik për Draft Rregulloren për "Shfrytëzimin e brezeve të radio frekuencave për të cilat nuk kërkohet Autorizim Individual dhe Kushtet Teknike të Përdorimit të radio frekuencave në këto breze".