Vendim Nr 1196 - Miratimi i konsultimit publik per hapjen e brezeve

Në mbështetje të nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.6), nenit 10, paragrafi 4) dhe 12), nenit 45 paragrafët 1) dhe paragrafi 2), nenit 54 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 4), nenit 79  paragrafët 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - Autoriteti ose ARKEP), Bordi i ARKEP me Vendimin nr. 1196 (nr. prot. 032/B/18; dt. 23/05/2018) ka filluar procesin e konsultimit publik të "Planit për Hapjen e Brezeve frekuencore me vlerë të posaçme ekonomike për shërbimet IMT".