Vendim nr 1194 për Fillimin e Procesit të Analizës së tregjeve me Pakicë dhe ato të Interkoneksionit në Rrjetet e Telefonisë Fikse

 

Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, nenin 31 paragrafi 1 dhe 3.3, paragrafi 4 dhe 8  (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 27 për Analizat e Tregut (Ref. ARKEP Nr. Prot. 041/B/14), 3 paragrafët 1 dhe 3.3.3 neni 4   paragrafi 13 dhe neni 4 paragrafi 3  (tutje referuar si; Rregullorja për Analizat e Tregut) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si; ARKEP ose Autoriteti), Bordi i ARKEP Vendimin nr. 1194  (Ref Nr. Prot. 030/B/18) miratoi  Fillimin e Procesit të Analizës së tregjeve: “Tregjeve me Pakicë dhe ato të Interkoneksionit në Rrjetet e Telefonisë Fikse).