Vendimi Nr 1231 për rezervimin e blloqeve numerike Jogjeografike (mobile) nga seritë 043 xxx xxx dhe 049 xxx xxx për nevoja dhe përdorim të Ipko Telecommunications LLC

Bordi i ARKEP pas shqyrtimit të kërkesës së operatorit Ipko Telecommunications LLC, në mbledhjen e 29-të me radhë të mbajtur me datën 22 Qershor 2018 me Vendimin Nr.1231 (Ref. Nr.Prot.040/B/18) ka aprovuar kërkesën e Ipko-s për rezervimin e blloqeve numerike jo-gjeografike (seria 43: 100 000 – 199 999 dhe 049 000000 -099999, për nevoja të ofrimit të shërbimeve të telefonisë mobile.