Vendim Nr 1224 - Miratimi i Rregullores per Sherbime Univerzale

Në mbështetje të nenit 1, nenit 10, paragrafi 4), nenit 28 paragrafi 1) paragrafi 2) dhe paragrafi 5),  dhe nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 10 paragrafi 2.1), nenit 11 paragrafi 3.3) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - Autoriteti ose ARKEP), Bordi i Autoritetit me Vendimin N. 1224 (nr. prot. 035/B/18) ka miratuar "Rregulloren Nr. 39 për Shërbime Universale të Komunikimeve Elektronike(nr. prot. 036/B/18; dt. 04/07/2018)