Vendim Nr 1240 - Miratimi i Raportit te komisionit per shqyrtimin e kerkeses se MZHE

Në mbështetje të nenit 11, nenit 12 dhe nenit 45 të Ligjit nr. 03/L-173 për Shërbime Postare (tutje; LSHP) dhe nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje; Ligji ose LKE);  neni 8 i Marrëveshjes ndërmjet MZHE dhe “Posta e Kosovës” SH.A., kërkesës së MZHE nr. prot. 520/2/18 dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si ARKEP ose Autoriteti), Bordi i Autoritetit me Vendimin nr. 1240 ka miratuar Raportin e komisionit për shqyrtimin e kërkesës së MZHE (nr. Prot. 044/B/18; dt. 23/07/2018)