Vendimi Nr. 1242

Në mbështetje të nenit 1, nenit 10, paragrafi 4), nenit 46 paragrafi 1) paragrafi 2.1) nenit 47 paragrafi 1), neni 54 paragrafi 2.3) dhe paragrafi 2.8), nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 98 të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 10 paragrafi 2.1), nenit 11 paragrafi 3.3) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - Autoriteti ose ARKEP), Bordi i Autoritetit me Vendimin Nr. 1242 ka miratuar "Rregulloren per shfrytëzimin e brezave të radio frekuencave për të cilat nuk kërkohet autorizim individual dhe kushtet e përcaktuara teknike të përdorimit të radio pajisjeve në këto breza" ( nr.prot  046/B/18 dt; 03.08.2018 ).

 

 

Shkarko dokumentin