Vendimi Nr. 1278 për Caktimin e bllokut numerik Gjeografik (Telefonia Fikse) për përdorim nga Operatori mts D.O.O.

Në mbështetje të nenit 45, paragrafi 3), nenit 58, nenit 59, paragrafi 1) dhe neni 79, paragrafi 1) dhe 2) i Ligjit Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 32 për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në Republikën e Kosovës (Ref. Nr. Prot. 038/B/17), nenit 4), nenit 5), nenit 6), nenit 8) dhe nenin 16) (tutje referuar si - Plani i Numeracionit); në bazë të kërkesës së operatorit të shërbimeve publike të komunikimeve elektronike, "mts" D.O.O. (tutje referuar si - MTS) të datës: 30/10/2018 (Ref.Nr.Prot.690/2/18) të dërguar në ARKEP si dhe në përputhje me dispozitat e nenit 20 të Rregullores së Brendshme të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Bordi i ARKEP me  Vendimin  Nr. 1278 (nr. prot.064/B/18) miratoi  " Caktimin e bllokut numerik Gjeografik (Telefonia Fikse) për përdorim nga Operatori mts D.O.O".