Vendim Nr. 1337; Miratimin e Planeve të Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Brezit Frekuencore 800 MHz për rrjetat e komunikimeve mobile/fikse (MFCN) dhe brezeve 900 MHz e 1800 MHz per sistemet celulare taksore GSM, UMTS, LTE , WiM

Bordi i Autoritetit në mbledhjen e 35 - të mbajtur më datë 28 Shkurt 2019, pas shqyrtimit të materialit të përgatitur nga DMF, morri Vendimin Nr. 1337 përmes te cilit MiratoiPlanet e Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Brezit  Frekuencore 800 MHz  për rrjetat e komunikimeve mobile/fikse (MFCN) dhe Planet e brezeve 900 MHz e 1800 MHz per sistemet celulare taksorë GSM, UMTS, LTE , WiMAX dhe IoT.

-          Plani  i shpërndarjes dhe shfrytëzimit të brezit të frekuencave 790-862 MHz për rrjetat e komunikimeve mobile/fikse (MFCN).

-          Plani i shpërndarjes dhe shfrytëzimit të brezit të radio frekuencave 880-915 & 925-960MHz për sistemet celulare tokësore GSM, UMTS, LTE , WiMAX dhe IoT.

-          Plani i shpërndarjes dhe shfrytëzimit të brezit të radio frekuencave 1710- 1785 & 1805 - 1880 MHz për sistemet celulare tokësore GSM, UMTS, LTE , WiMAX dhe IoT.

Planet e  shpërndarjes dhe shfrytëzimit te Brezeve  Frekuencore 800 MHz , 900 MHz dhe 1800 MHz   hyjnë ne fuqi me date 19.03.2019.

Me këto Plane përcaktohen shpërndarja dhe shfrytëzimi i  brezeve frekuencore  790-862 MHz,  880-915 & 925-960MHz dhe 1710- 1785 & 1805 - 1880 MHz duke harmonizuar ato me Vendimet dhe rekomandimet me te reja Evropiane,  njëkohësisht duke bere te njohur palët e interesit per mundësin e shfrytëzimit te këtyre brezeve ne përputhje me shërbimet,  sistemet FDD dhe TDD  dhe parametrat tjerë teknik te parapare ne dokumentet ndërkombëtare. 

 

 

Shkarko dokumentin