Vendim nr. 1376 për Miratimin e dokumentit “Plani për Hapjen e Brezeve me vlerë të posaqme ekonomike”

Në mbështetje të nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.6), nenit 10, paragrafi 4) dhe 12), nenit 45 paragrafët 1) dhe paragrafi 2), nenit 54 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 4), dhe nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - Autoriteti ose ARKEP), Bordi I Autoritetit me Vendimin nr. 1376 ka Miratuar dokumentit "Plani për Hapjen e Brezeve me vlerë të posaqme ekonomike" (nr. Prot. 046/B/19).