VENDIM Nr. 1393 për “Rregullimin e tarifave me shumicë dhe pakicë të Roamingut si dhe ato të terminimit të thirrjeve mobile në mes Republikës së Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor”

 

Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafi 1), nenit 9 paragrafi 1), neni 64 paragrafi 1) dhe nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE); Nenit 1, 2, 3, 4, 5, dhe nenit 7 të Marrëveshjes për zvoglimin e çmimeve të shërbimeve të roamingut për rrjetet publike të komunikimeve elektronike mobile në regjionin e Ballkanit Perëndimor” (Ref. Nr.Prot. 249/2/19) të nënshkruar ndërmjet Ministrive përgjegjëse për fushën e komunikimeve elektronike nga: Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia Veriore , Mali i Zi dhe Serbia (tutje referuar si – BP) më datë 04 Prill 2019; Rregulloren e BE-së Nr. 531/2012 (BE) mbi “Shërbimin roaming në rrjetet publike të komunikimeve të lëvizshme” që është amendametuar me Rregulloren e BE-së Nr. 2015/2120 dhe në Rregulloren Nr. 2017/920 në lidhje me rregullat për tregun me shumicë të roaming, të njëjtë si në shtëpi “roaming like at home-RLAH”; Rregulloren implementuese të Komisionit (BE) nr. 2016/2286, e cila rregullon politikat e përdorimit të ndershëm/drejtë dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - ARKEP ose Autoriteti), Bordi i Autoritetit me dt.  Vendimin nr. 1393 (nr. prot. 061/B/19) me qëllimi të implementimit të Marrëveshjes  për zvoglimin e çmimeve të shërbimeve roaming për rrjetet publike të komunikimeve mobile në Regjionin e Ballkanit Përendimor” ka bërë “Rregullimin e tarifave me shumicë dhe pakicë të roaming si dhe ato të terminimit të thirrjeve mobile në mes Republikës së Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor”