VENDIM Nr. 1419 për ‘Vazhdimin e së drejtës së shfrytëzimit të resurseve Frekuencore 2x10 MHz (890 – 900 & 935 – 945 MHz) në brezin 900 MHz dhe 2x25 MHz (1760 – 1785 MHz & 1855 - 1880 MHz)

Ne mbeshtetje te nenit 3, nenit 9, paragrafi 3), nen-paragrafet 3.3), 3.5), 3.6) dhe 3.7), nenit 10, paragrafet 12) dhe 14), nenit 45 paragrafi 1) dhe 2), neni 46, paragrafi 1), paragrafi 2.2) dhe paragrafi 5), neni 47, paragrafi1) dhe paragrafi 4), neni 48 paragrafi 1.1), nenit 49, paragrafi 1.2), neni 54 paragrafi 2, nenit 79 paragrafi 1) dhe paragrafi 2) te Ligjit Nr. 04/L-109 per Komunikimet Elektronike (tutje referuar si; Ligji ose LKE); Neni 9) paragrafi 9.4.1), neni 14 paragrafi 14) nenparagrafi 14.1) dhe nen-paragrafi 14.6.4) i Rregullores Nr. 22 per Dhenien dhe Shfrytezimin e Radio Frekuencave; Nenit 5 te Rregullores Nr. 35 per "Pagesat vjetore per mbikeqyrje dhe per te drejten e perdorimit te radio frekuencave; Planit Kombetar te Shperndarjes se Spektrit Frekuencor i miratuar nga Kuvendi i Kosoves sipas vendimit Nr. 04-V-93, dt. 23 Qershor, 2013 (Tabelës së Shpërndarjes dhe shfrytëzimin e radio frekuencave); Planet e shperndarjes dhe shfrytezimit te brezeve 900 MHz dhe 1800 MHz te miratuar me Vendimin nr.1337 (Ref. Nr.Prot.022/B/19); Planit per Hapjen e Brezeve me vlere te posacme ekonomike per sherbimet IMT "(Ref. Nr. Prot. 047/B/19 Dt. 08/05/2019); Dokumentit "Konkluzionet e ARKEP - Ripertrirja e autorizimeve individuale per te drejten e shfrytezimit te kapaciteteve frekuencore ne brezet 900 dhe 1800 MHz per operatoret "Telekomi i Kosoves" SH.A. dhe IPKO Telecommunications LLC (Ref. Nr.Prot.066/B/19); Vendimit Nr.452 (Ref. Nr.Prot.002/B/14; dt.13/02/2014) per kufizimin e numrit te autorizimeve per shfrytezimin e resurseve te komunikimeve elektronike-Radio Frekuencat; Vendimit Nr.400 (Ref.Nr.Prot.031/B/13; dt.04/10/2013) per liberalizimin e metutjeshem te sherbimeve mobile brezgjera permes lejimit te perdorimit te teknologjive te reja qe mundesojne sherbimet e avancuara mobile brezgjera; si dhe ne baze te nenit 13, paragrafet 1) dhe 5) te Statutit (Ref. Nr. Prot. 161/06) te Autoritetit Rregullativ te Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si; ARKEP ose Autoriteti), Bordi i ARKEP me Vendimin nr. 1419 (nr. Prot. 083/B/19; dt. 30/07/2019) ka vazhduar te drejtën e shfrytëzimit të resurseve frekuencore në brezin 900 MHz dhe 1800 MHz për operatorin Telekomi I Kosovës Sh.A.