VENDIM Nr. 1461 Për Miratimin e “Rregullores për Përdorimin e Përbashkët të Faciliteteve Shoqëruese”

Në mbështetje të nenit 1, nenit 10 paragrafi 4), nenit 22 paragrafi 2), nenit 23 dhe nenit 24 dhe nenit 79, paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti ose ARKEP), Bordi i Autoritetit me vendimin  (Nr. 1461 Nr. Prot. 112/B/19) miratoi Rregullores për Përdorimin e Përbashkët të Faciliteteve Shoqëruese