VENDIM Nr. 1595 Për Miratimin e “Rregullores për Pagesat për Mbikëqyrjen e Tregut të Komunikimeve Elektronike dhe Shërbimeve Postare”

Në mbështetje të nenit 10 paragrafi 4, nenit 27, paragrafi 1), 2), 3) dhe 4), nenit 79 paragrafi 1) dhe 2), neni 81 paragrafi 1) dhe nenit 83 paragrafi 1), të Ligjit Nr. 04/L-109  për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si - LKE); nenit 28 të Ligjit Nr. 06/L-038 për Shërbime Postare (tutje referuar si - LSHP) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - Autoriteti ose ARKEP), Bordi i Autoritetit në mbledhjen e mbajtur me dt. 54 Qershor 2020 me Vendimin nr. 1595 (nr. Prot.024/B/20, dt. 07/07/2020) ka Miratuar Rregulloren për Pagesat për Mbikëqyrjen e Tregut të Komunikimeve Elektronike dhe Shërbimeve Postare.