Vendimi Nr. 1623 - Shqiptimi i Gjobes per Ndermarrjen Primail SHPK

Në mbështetje të nenit 7, paragrafi 2.4), nenit 28 paragrafi 1), dhe paragrafi 5), nenit 55, paragrafi 2), nenit 58, paragrafi 1), dhe paragrafi 3.1) e 3.3.2) të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbimet Postare (tutje; Ligji); nenit 79, paragrafët 1), dhe 2), të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 12 paragrafi 4) dhe 5) i  Rregullores Nr. 41. për Dhënin e Autorizimit të Përgjithshëm për Ofrimin e Shërbimeve Postare dhe nenit 13, paragrafi 1), dhe 5), të Statutit të Autoritetit Rregullator për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP), Bordi i ARKEP-it, në mbledhjen 54-të me radhë të mbajtur më datë 24 Qershor 2020, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe rekomandimit të Sektorit të Shërbimeve Postare (SSHP), dhe Departamentit Ligjor nxjerr Vendim Nr.1623.