Vendimet e Analizës së Terminimit të thirrjeve me zë ne rrejtet mobile individuale

Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10, paragrafi 5), neni 31, paragrafët 1), 4), 6) dhe 12), neni 32, neni 33, neni 36, neni 37, neni 40 dhe neni 79, paragrafët 1) dhe 2) (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 42 për Analizat e Tregut (Ref. ARKEP Nr. Prot. 110/B/19), neni 3, paragrafët 1) dhe 10)  (tutje referuar si; Rregullorja për Analizat e Tregut) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si; ARKEP ose Autoriteti), Bordi I ARKEP në mbledhjen e 57-të, të mbajtur me datë; 02 Tetor 2020 ka miratuar Raporti për Analizën e Tregut dhe Përcaktimin e Operatëve me Fuqi të Ndjeshme në Treg (OFNT)  'Terminimit të thirrjeve me zë  ne rrejtet mobile individuale" dhe Vendimet si në vijim:

a)         Vendimi nr.1641 për Përcaktimin e Tregut  të terminimit ne rrjetin mobil individuale

b)         Vendimi nr. 1642 për Përcaktimin e ndërmarrjes Telekomi I Kosoves Sh.A si OFNT në tregun e 'Terminimit të thirrjeve me zë  ne rrejtet mobile individuale" ;

c)         Vendimi nr. 1643  për Përcaktimin e ndërmarrjes IPKO Telecommunications LLC si OFNT në tregun 'Terminimit të thirrjeve me zë  ne rrejtet mobile individuale";

d)         Vendimi nr. 1644 për Përcaktimin e ndërmarrjes mts d.o.o. si OFNT në tregun e 'Terminimit të thirrjeve me zë  ne rrejtet mobile individuale" ;