Vendimi nr. 1761 për Miratimin e Rregullores për Zbatimin e Politikës së Përdorimit të Drejtë dhe Metodologjinë e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë së heqjes së Tarifave të Roamin

 

Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 1), nenit 10, paragrafi 4), neni 64 paragrafi 1), dhe nenit 79  paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE); nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti ose ARKEP), Bordi i Autoritetit në mbledhjen e mbajtur me dt. 01 Qershor 2021 me Vendimin nr. 1761 (nr. Prot.038/B/21, dt. 22/06/2021) ka Miratuar Rregullore për Zbatimin e Politikës së Përdorimit të Drejtë dhe Metodologjinë e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë së heqjes së Tarifave të Roamingut me Pakicë për Marrëveshjen e Roamingut me Ballkanin Përendimor’ së bashku me dokumentin ‘Konkluzione nga Konsultimi Publik i Dokumentit.