Vendim Nr. 1763 - Për Dhënien e së drejtës së shfrytëzimit të resurseve Frekuencore 2x5 MHz (1730 – 1735 MHz & 1825 – 1830 MHz) në brezin 1800 MHz për operatorin IPKO Telecommunications LLC

Me date 28.06.2021 ARKEP pas proceduarve te zhvilluar ne përputhje me legjislacioni ne fuqi, Bordi i ARKEP ka aprovuar Vendimin Nr.1763 me te cilin është përcaktuar dhe lejuar e drejta e shfrytëzimit te resurseve frekuencore me kapacitet prej 2x5 MHz ne brezin 1800 MHz për Operatorin IPKO Telecommunications LLC,  duke mundësuar kështu operatorin shfrytëzimin efektiv dhe efikas te këtyre resurseve për periudhën kohore  nga Data  01.07.2021 deri me 30.06.2039 .