VENDIM Nr. 1825 Për Përcaktimin e Tarifave për Shërbimet Universale Postare

 

Në mbështetje të nenit 1, nenit 7 paragrafi 2.10) dhe nenit 29 dhe 30 të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbimet Postare (tutje; Ligji); nenit 10 paragrafi 23) dhe nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 04/L-109, për Komunikime Elektronike (tutje; LKE); nenit 29 të Rregullores Nr. 44 për  Ofrimin e Shërbimit Universal Postar dhe nenit 13, paragrafi 1), dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullator për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP), Bordi i  Autoritetit me Vendimin nr. 1825 ka përcaktuar tarifat për shërbimet Universale Postare (nr. prot. 067/B/21, dt. 13/10/2021).