VENDIM Nr. 1826 për Fillimin e procesit të Konsultimit Publik të Draft “Rregullores për Llogaritjen e Kosotove të Ofruesit të Shërbimeve Universale Postare” dhe Rregullores për Llogaritjen e Humbjeve t&

 

Në mbështetje të nenit 7, paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.3), nenit 8) dhe neni 14, i Ligjit Nr. 06/L-038 për Shërbime Postare (tutje referuar si - LSHP), nenit 79 paragrafi 1) dhe 2), të Ligjit Nr. 04/L-109  për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si – LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti ose ARKEP), Bordi i Autoritetit me Vendimin nr. 1826 ka miratuar fillimi e Konsultimit Publik të draft dokumenteve (nr. prot. 068/B/21, dt. 14/10/2021):

-          Rregullorja për llogaritjen e kostove të ofruesit të shërbimeve postare dhe pagesat për               mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare;

-          Rregullorja për llogaritjen e humbjeve të ofruesit të shërbimeve universale postare;

-          Udhëzuesi për llogaritjen e kostos;

-          Udhëzuesi për llogaritjen e kostos neto.

 

Shkarko dokumentin